ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

 

شراﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز

ﻣﺎده ۴ (ﻗﺎﻧﻮن) : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو در ﻃﻮل دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ روز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﺎﻧﺪ ، ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروی ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻧﻮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ، ﺑﻬﺎی آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد دارد
ﻣﺎده ۵ (ﻗﺎﻧﻮن) : ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ، واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖ ، ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻠﯿﻪ ﻋﯿﺐ ﻫﺎ وﻧﻘﺺ ﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ، اﻗﺪام ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه را در ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺗﺒﺼﺮه : اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎده ۶ (ﻗﺎﻧﻮن) : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ) ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ( ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺎده ۷ (ﻗﺎﻧﻮن) : ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ، واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ، ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی ﮔﺬارده ﺷﻮد ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎده ۸ (ﻗﺎﻧﻮن) : ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ وارده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ وﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ رﺳﻤﯽ و ﻣﺠﺎز ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻃﯽ دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎده ۹ – ﺗﺒﺼﺮه ۲ : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﻮب ﺧﻮدرو ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوره ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﮔﺮدد

ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﻮب ﺧﻮدرو ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ، ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﯿﻮب ﺧﻮدرو در دو ﻧﺴﺨﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده (۱۷) آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺎده ۱۲- دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ، ﻣﯿﺪل ﺑﺎس، اﺗﻮﺑﻮس ، ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ، ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﮐﺸﻨﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮاﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار (۲۰۰۰۰۰) ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﻫﺮ ﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ

ﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﺿﻤﺎﻧﺖ رﻧﮓ ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺠﺪه ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ، ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﺳﺘﻬﻼﮐﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﻮب ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژی در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو را ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺎت دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺗﺒﺼﺮه ۴ : ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ، ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﯿﺐ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد

ﻣﺎده ۱۳ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ، ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺎت دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

ﻧﺎم ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ
روﻏﻦ ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ، ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ، ﺗﺮﻣﺰ و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺿﺪ ﯾﺦ ، ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮی
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮا

 

ﻧﺎم ﻗﻄﻌﺎت زﻣﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ , ﺑﺎﻃﺮی ﻧﺼﻒ ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ , ﻻﻣﭗ ﻫﺎ , ﺗﺴﻤ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﺎدل ده ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺮف ﭘﺎک ﮐﻦ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل دوران ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮدرو

 

در ﺧﺼﻮص ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﺻﻮت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎده ۱۴ ﻋﯿﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت دوره ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﻣﺎده ۱۶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز در دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺎده ۱۷ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﻮب ﺧﻮدرو در دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ وﯾﺎ ﺗﺼﺎدف ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از دو روز ﮐﺎری ﯾﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ، ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻌﻤﯿﺮات و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺣﻖ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎید

ﺗﺒﺼﺮه ۱ : ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ، ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت در دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ و دوره ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از دو و ﻫﻔﺖ روز ﮐﺎری و ﯾﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ روزﻫﺎی ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻋﻢ از ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻏﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه و وارد ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺰ واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز آن ، آﻏﺎز و در روزی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮدروی ﻣﺮﺑﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺗﺒﺼﺮه ۲ : در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﺗﮑﺮاری ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز وﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم وﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو از ﺑﺪو ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﺗﺒﺼﺮه ۳ : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ( ۳ ) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف و ﯾﺎ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﻮا ﮔﺮدد ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎده ۱۸ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮارد ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ

پ – ﺧﻮدرو ی ﺳﻨﮕﯿﻦ ( ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ، ﻣﯿﺪل ﺑﺎس ، اﺗﻮﺑﻮس ، ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ، ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﮐﺸﻨﺪه ) : ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎده )۱۷( اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻫﺰارم (۰٫۰۰۱) ﺑﻬﺎی ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺒﺼﺮه ۱ : در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
ﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ راﺳﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮد ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو در ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده روز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺗﺒﺼﺮه ۳ : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدروی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دو ﻫﺰارم (۰٫۰۰۰۲) ﺑﻬﺎی ﺧﻮدرو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎده ۲۰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ راﺳﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮدد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺗﺒﺼﺮه : ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎر ﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﻫﺎی در راه ﻣﺎﻧﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﻮب ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۲۲ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺻﺎدره ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺎده ۲۳ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ، ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﻫﺮ ﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ و ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﺎ ده ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﻫﺮ ﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺎده ۲۴ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﯿﻮب ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ ﭘﺬﯾﺮش ، ﺧﻮدرو ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮی دارد

ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﻪ ، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از او ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ، ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﻮد

ﺗﺒﺼﺮه : ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در دوره ﺗﻌﻬﺪ ، داﻏﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺎده ۲۵ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات ، ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ، واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ، ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ، رﻓﻊ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎده ۲۹ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ، راﺳﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (۲) ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ . ﻫﯿﺌﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺒﺎ اﻋﻼم رای ﮐﻨﺪ . ﻣﻨﺎط رای ، ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺖ . اﯾﻦ رای ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺟﺮا ﺷﻮد

ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﻫﯿﺌﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﺿﺮ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻫﯿﺌﺖ ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ، ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﺘﺮاض را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

فارسی