کد كالانام كالابهاي واحد
1051311001سنگ زدن و پوليش ميل لنگ - يک لنگ758835
1051311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ1891890
1051311003بوش، تراش و پوليش سيلندر4407480
1051311004تعويض بوش ميل سوپاپ945945
1051311005بازديد و سنگ زدن داخل شاتون634095
1051311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
1051311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر1257795
1051311008بازديد کپه هاي ثابت436590
1051311009سنگ زدن کف سيلندر2515590
1051311010سنگ زدن کف سر سيلندر2515590
1051311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها3149685
1051311012تهيه و نوسازي هر گيت436590
1051311013گيتي کردن سر سيلندر311850
1051311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد311850
1051311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد155925
1051321001بوش زدن دنده هاي گيربکس6933465
1051344001تابگيري گاردان2203740
1061141002باز و بست ديفرانسيل کامل1623564.2504
1061311001سنگ زدن و پوليش ميل لنگ - يک لنگ758835
1061311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ1891890
1061311003بوش، تراش و پوليش سيلندر4407480
1061311004تعويض بوش ميل سوپاپ945945
1061311005بازديد و سنگ زدن داخل شاتون634095
1061311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
1061311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر1257795
1061311008بازديد کپه هاي ثابت436590
1061311009سنگ زدن کف سيلندر2515590
1061311010سنگ زدن کف سر سيلندر2515590
1061311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها3149685
1061311012تهيه و نوسازي هر گيت436590
1061311013گيتي کردن سر سيلندر311850
1061311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد311850
1061311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد155925
1061321001بوش زدن دنده هاي گيربکس6933465
1061344001تابگيري گاردان2203740
1091141002باز و بست ديفرانسيل کامل1623564.2504
1091311001سنگ زدن و پوليش ميل لنگ - يک لنگ758835
1091311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ1891890
1091311003بوش، تراش و پوليش سيلندر4407480
1091311004تعويض بوش ميل سوپاپ945945
1091311005بازديد و سنگ زدن داخل شاتون634095
1091311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
1091311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر1257795
1091311008بازديد کپه هاي ثابت436590
1091311009سنگ زدن کف سيلندر2515590
1091311010سنگ زدن کف سر سيلندر2515590
1091311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها3149685
1091311012تهيه و نوسازي هر گيت436590
1091311013گيتي کردن سر سيلندر311850
1091311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد311850
1091311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد155925
1091321001بوش زدن دنده هاي گيربکس6933465
1091344001تابگيري گاردان2203740
1101311001سنگ زدن و پوليش ميل لنگ - يک لنگ758835
1101311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ1891890
1101311003بوش، تراش و پوليش سيلندر4407480
1101311004تعويض بوش ميل سوپاپ945945
1101311005بازديد و سنگ زدن داخل شاتون634095
1101311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
1101311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر209632.5
1101311008بازديد کپه هاي ثابت436590
1101311009سنگ زدن کف سيلندر2515590
1101311010سنگ زدن کف سر سيلندر2515590
1101311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها524947.5
1101311012تهيه و نوسازي هر گيت436590
1101311013گيتي کردن سر سيلندر311850
1101311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد311850
1101311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد155925
1101321001بوش زدن دنده هاي گيربکس6933465
1101344001تابگيري گاردان2203740
1121141002باز و بست ديفرانسيل کامل1623564.2504
1121311001سنگ زدن و پوليش ميل لنگ - يک لنگ758835
1121311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ1891890
1121311003بوش، تراش و پوليش سيلندر4407480
1121311004تعويض بوش ميل سوپاپ945945
1121311005بازديد و سنگ زدن داخل شاتون634095
1121311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
1121311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر1257795
1121311008بازديد کپه هاي ثابت436590
1121311009سنگ زدن کف سيلندر2515590
1121311010سنگ زدن کف سر سيلندر2515590
1121311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها3149685
1121311012تهيه و نوسازي هر گيت436590
1121311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد311850
1121321001بوش زدن دنده هاي گيربکس1155577.5
1121344001تابگيري گاردان2203740
1192311001سنگ زدن و پوليش ميل لنگ - يک لنگ126472.5
1192311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ315315
1192311003بوش، تراش و پوليش سيلندر734580
1192311004تعويض بوش ميل سوپاپ157657.5
1192311005بازديد و سنگ زدن داخل شاتون105682.5
1192311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
1192311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر263340
1192311008بازديد کپه هاي ثابت72765
1192311009سنگ زدن کف سيلندر524947.5
1192311010سنگ زدن کف سر سيلندر524947.5
1192311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها524947.5
1192311012تهيه و نوسازي هر گيت72765
1192311013گيتي کردن سر سيلندر51975
1192311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد51975
1192311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد25987.5
1192321001بوش زدن دنده هاي گيربکس1155577.5
1192344001تابگيري گاردان367290
2192311001سنگ زدن و پوليش ميل لنگ - يک لنگ126472.5
2192311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ1576575
2192311003بوش، تراش و پوليش سيلندر734580
2192311004تعويض بوش ميل سوپاپ788287.5
2192311005بازديد و سنگ زدن داخل شاتون105682.5
2192311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
2192311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر263340
2192311008بازديد کپه هاي ثابت363825
2192311009سنگ زدن کف سيلندر524947.5
2192311010سنگ زدن کف سر سيلندر2624737.5
2192311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها524947.5
2192311012تهيه و نوسازي هر گيت363825
2192311013گيتي کردن سر سيلندر51975
2192311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد259875
2192311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد25987.5
2192321001بوش زدن دنده هاي گيربکس5777887.5
2192344001تابگيري گاردان367290
3752311002آزمايش ترک و سختي ميل لنگ1891890
3752311004تعويض بوش ميل سوپاپ945945
3752311006تعويض بوش هر شاتون105682.5
3752311007ثابت تراشي هر دهنه سيلندر263340
3752311008بازديد کپه هاي ثابت363825
3752311009سنگ زدن کف سيلندر524947.5
3752311010سنگ زدن کف سر سيلندر2624737.5
3752311011سنگ زدن و آب بندي سوپاپ ها524947.5
3752311012تهيه و نوسازي هر گيت363825
3752311013گيتي کردن سر سيلندر51975
3752311014سيتي کردن سر سيلندر - يک عدد259875
3752311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد25987.5
3752321001بوش زدن دنده هاي گيربکس5777887.5
3752344001تابگيري گاردان367290
1051161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف171281.25
1051191008سرويس اوليه590625
1061111002تعمير کامل موتور4677750
1061111004باز و بست سر سيلندر799312.5
1061111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل425250
1061111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)209343.75
1061111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي630000
1061111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو856406.25
1061111013تعويض توربو شارژ323531.25
1061111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)114187.5
1061111017باز و بست فلايويل1008656.25
1061111020باز و بست پمپ باد336656.25
1061112007باز و بست باک گازوئيل266437.5
1061113005باز و بست پمپ انژکتور483000
1061115001باز و بست تسمه پروانه84000
1061115003باز و بست واتر پمپ114187.5
1061115004باز و بست فولي پروانه210000
1061121001تعمير گيربکس کامل1472625
1061121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده630000
1061121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو442968.75
1061121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده133218.75
1061122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين133218.75
1061122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي273000
1061122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ723187.5
1061132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)456750
1061143001باز و بست محور عقب902343.75
1061144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)304500
1061144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)330750
1061144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان425250
1061145002باز و بست يک توپي چرخ جلو437718.75
1061145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون210000
1061151004باز و بست خفه کن اگزوز126000
1061161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف171281.25
1061161012باز و بست بخاري کامل475781.25
1061161013باز و بست داشبورد494812.5
1061161015باز و بست پدال ترمز، ترمز278906.25
1061161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين420000
1061161025باز و بست چراغ جلو هر طرف133218.75
1061162001باز و بست پنکه بخاري141750
1061162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري147000
1061163004باز و بست استارت209343.75
1061163006تعمير کامل استارت513843.75
1061163008باز و بست اتومات راهنما64968.75
1061163010باز و بست دسته راهنما133218.75
1061163011باز و بست فشنگي ترمز76125
1061163012باز و بست کيلومتر شمار147000
1061163014باز و بست درجه گازوئيل105000
1061163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار76125
1061163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار228375
1061163019باز و بست دنده استارت304500
1061163028تعويض رادياتور بخاري541406.25
1061163029تعويض کمپرسور کولر171281.25
1061163030شارژ کامل سيستم کولر945000
1061191008سرويس اوليه590625
1061344001تابگيري گاردان459112.5
1091112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور88593.75
1091112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل124031.25
1091115004باز و بست فولي پروانه190312.5
1091121001تعمير گيربکس کامل1204875
1091122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ723187.5
1091161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف194906.25
1091161012باز و بست بخاري کامل475781.25
1091161013باز و بست داشبورد460687.5
1091161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين328125
1091163028تعويض رادياتور بخاري475781.25
1091163030شارژ کامل سيستم کولر945000
1091191008سرويس اوليه590625
1101191008سرويس اوليه590625
1121121001تعمير گيربکس کامل1472625
1121122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين133218.75
1121122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ798000
1121141002باز و بست ديفرانسيل کامل1604311.8
1121161012باز و بست بخاري کامل475781.25
1121162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري133218.75
1121163028تعويض رادياتور بخاري541406.25
1121163030شارژ کامل سيستم کولر945000
1121191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين76125
1121191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن133218.75
1121191008سرويس اوليه590625
1192161012باز و بست بخاري کامل475781.25
1321تعميرلوازم پمپ كلاچ پايين190312.5
1403بازوبسته كردن پمپ تغذيه سوخت ( انژكتور)354375
1605تعويض فيلترهاى گازوئيل واستكان پمپ47578.65
1617تنظيم ورگلاژترمزهابدون تعويض لنت39375
1618بازوبست چرخهاى عقب جهت بازديدلنت131250
1714تعويض لاستيك اينتركولر105000
1801تعويض دسته راهنما98437.5
1812تعويض كليدقطع كن برق19687.5
1813تعويض كليدشيشه بالابر18047.4
1998هزينه سرويس اوليه(باروغن ايرانول)590625
2192111004باز و بست سر سيلندر837375
2192113005باز و بست پمپ انژکتور437718.75
2192115001باز و بست تسمه پروانه76125
2192121001تعمير گيربکس کامل2207625
2192121002تعمير 1/2 گيربکس1122843.75
2192121003باز و بست درب گيربکس323531.25
2192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده124031.25
2192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس266437.5
2192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين152250
2192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)323531.25
2192161012باز و بست بخاري کامل475781.25
2192161013باز و بست داشبورد513843.75
2192161014باز و بست فرمان47250
2192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري152250
2192163010باز و بست دسته راهنما133218.75
2192163028تعويض رادياتور بخاري584718.75
2192163030شارژ کامل سيستم کولر945000
2192191008سرويس اوليه853125
3752111002تعمير کامل موتور5956781.25
3752111017باز و بست فلايويل1846031.25
3752113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور171281.25
3752115004باز و بست فولي پروانه228375
3752141004باز و بست و تنظيم ديفرانسيل عقب2188593.75
3752142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب744187.5
3752161017باز و بست اهرم ترمز دستي475781.25
3752163006تعمير کامل استارت478406.25
3752191008سرويس اوليه853125
3998هزينه سرويس اوليه(باروغن ايرانول)853125
1051122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1365078.75
1051161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف309723.75
1051163028تعويض رادياتور بخاري860343.75
1051163030شارژ کامل سيستم کولر1376550
1051191004گريسکاري و آچار کشي جهت سرويس اوليه189000
1051191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1051311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1061111001پياده و سوار کردن موتور1995997.5
1061111002تعمير کامل موتور8362541.25
1061111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها412965
1061111004باز و بست سر سيلندر1445377.5
1061111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل825930
1061111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1720687.5
1061111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي1032412.5
1061111008باز و بست کارتل روغن585033.75
1061111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1548618.75
1061111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ103241.25
1061111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ206482.5
1061111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل119700
1061111013تعويض توربو شارژ585033.75
1061111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)119700
1061111015باز و بست اويل پمپ1583032.5
1061111016تعويض رينگ (پيستون)4645856.25
1061111017باز و بست فلايويل1823928.75
1061111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1892756.25
1061111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)378551.25
1061111020باز و بست پمپ باد653861.25
1061111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر240896.25
1061111022تعويض بوشهاي سيلندر1410963.75
1061111023تاب گيري ميل لنگ344137.5
1061111024تعمير 1/2 موتور1715700
1061112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل137655
1061112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور172068.75
1061112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش137655
1061112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک240896.25
1061112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني240896.25
1061112007باز و بست باک گازوئيل481792.5
1061112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل240896.25
1061113001باز و بست پمپ سه گوش103241.25
1061113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)137655
1061113003باز و بست کليه لوله انژکتورها240896.25
1061113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور172068.75
1061113005باز و بست پمپ انژکتور791516.25
1061113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور68827.5
1061114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو240896.25
1061115001باز و بست تسمه پروانه137655
1061115002باز و بست ترموستات172068.75
1061115003باز و بست واتر پمپ206482.5
1061115004باز و بست فولي پروانه688275
1061121001تعمير گيربکس کامل2340135
1061121002تعمير 1/2 گيربکس1410963.75
1061121003باز و بست درب گيربکس585033.75
1061121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1032412.5
1061121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو929171.25
1061121006باز و بست گردگير دسته دنده172068.75
1061121007باز و بست اهرم دسته دنده206482.5
1061121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده240896.25
1061121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس412965
1061121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1066826.25
1061122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين240896.25
1061122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي447378.75
1061122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1307722.5
1061132001باز و بست ميل فرمان بلند137655
1061132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند137655
1061132003باز و بست چهار شاخه فرمان206482.5
1061132004باز و بست لوله فشار هيدروليک137655
1061132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک103241.25
1061132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)344137.5
1061132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)550620
1061141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1892756.25
1061141002باز و بست ديفرانسيل کامل2213951.25
1061142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب757102.5
1061142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو447378.75
1061142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب240896.25
1061142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب516206.25
1061142005باز و بست دو دست فنر عقب1342136.25
1061142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب653861.25
1061142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1823928.75
1061142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر275310
1061142009باز و بست يک دست فنر جلو1204481.25
1061142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1548618.75
1061143001باز و بست محور عقب1892756.25
1061143002باز و بست هر دو پلوس619447.5
1061144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)550620
1061144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)481792.5
1061144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان619447.5
1061145001باز و بست محور جلو1238895
1061145002باز و بست يک توپي چرخ جلو791516.25
1061145003باز و بست شغالدست344137.5
1061145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون344137.5
1061145005بازوبست يک توپي چرخ عقب791516.25
1061151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز172068.75
1061151002باز و بست منبع اگزوز240896.25
1061151003باز و بست کل لوله اگزوز516206.25
1061151004باز و بست خفه کن اگزوز206482.5
1061151005باز و بست، بست اگزوز172068.75
1061152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو653861.25
1061152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب722688.75
1061152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)722688.75
1061152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)722688.75
1061152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف309723.75
1061152006باز و بست بوستر ترمز جلو275310
1061152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي275310
1061161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)412965
1061161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو412965
1061161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام206482.5
1061161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب172068.75
1061161005باز و بست نمدي سقف585033.75
1061161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)240896.25
1061161007باز و بست صندلي کمک راننده309723.75
1061161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف206482.5
1061161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف309723.75
1061161010باز و بست موتور برف پاک کن1101240
1061161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه619447.5
1061161012باز و بست بخاري کامل860343.75
1061161013باز و بست داشبورد894757.5
1061161014باز و بست فرمان103241.25
1061161015باز و بست پدال ترمز، ترمز585033.75
1061161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ585033.75
1061161017باز و بست اهرم ترمز دستي344137.5
1061161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1204481.25
1061161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4921166.25
1061161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين688275
1061161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد344137.5
1061161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده240896.25
1061161023باز و بست دستگيره درب240896.25
1061161024باز و بست نوار دور درب206482.5
1061161025باز و بست چراغ جلو هر طرف240896.25
1061161026باز و بست سپر جلو378551.25
1061161027باز و بست جلو پنجره172068.75
1061162001باز و بست پنکه بخاري309723.75
1061162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري240896.25
1061163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)172068.75
1061163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1342136.25
1061163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)137655
1061163004باز و بست استارت447378.75
1061163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)585033.75
1061163006تعمير کامل استارت929171.25
1061163007باز و بست و نظافت يک باتري172068.75
1061163008باز و بست اتومات راهنما103241.25
1061163009باز و بست بوق شهري172068.75
1061163010باز و بست دسته راهنما240896.25
1061163011باز و بست فشنگي ترمز137655
1061163012باز و بست کيلومتر شمار240896.25
1061163014باز و بست درجه گازوئيل424436.25
1061163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار137655
1061163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار412965
1061163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1238895
1061163018باز و بست سيم کشي شاسي860343.75
1061163019باز و بست دنده استارت550620
1061163020باز و بست دينام240896.25
1061163021تعمير کامل دينام963585
1061163022تعويض ديودهاي دينام447378.75
1061163023باز و بست فولي دينام103241.25
1061163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور206482.5
1061163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده240896.25
1061163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف206482.5
1061163027تعويض زغال استارت344137.5
1061163028تعويض رادياتور بخاري860343.75
1061163029تعويض کمپرسور کولر309723.75
1061163030شارژ کامل سيستم کولر1376550
1061191001باز و بست کامل هواکش172068.75
1061191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين137655
1061191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش172068.75
1061191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1061191005تعويض روغن ديفرانسيل172068.75
1061191006تعويض روغن گيربکس172068.75
1061191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1061191009سرويس 8000 (هشت هزار)598500
1061191010سرويس 16000 (شانزده هزار)618450
1061191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)598500
1061191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)598500
1061191013سرويس 40000 (چهل هزار)758100
1061191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)698250
1091111001پياده و سوار کردن موتور1995997.5
1091111002تعمير کامل موتور8362541.25
1091111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها412965
1091111004باز و بست سر سيلندر1445377.5
1091111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل825930
1091111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1720687.5
1091111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي1032412.5
1091111008باز و بست کارتل روغن585033.75
1091111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ206482.5
1091111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل206482.5
1091111013تعويض توربو شارژ585033.75
1091111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)206482.5
1091111015باز و بست اويل پمپ1583032.5
1091111016تعويض رينگ (پيستون)4645856.25
1091111017باز و بست فلايويل1823928.75
1091111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1892756.25
1091111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)378551.25
1091111020باز و بست پمپ باد653861.25
1091111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر240896.25
1091111022تعويض بوشهاي سيلندر1410963.75
1091111023تاب گيري ميل لنگ344137.5
1091111024تعمير 1/2 موتور1928500.35
1091112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل137655
1091112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور172068.75
1091112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش137655
1091112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک240896.25
1091112007باز و بست باک گازوئيل481792.5
1091112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل240896.25
1091113001باز و بست پمپ سه گوش103241.25
1091113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)137655
1091113003باز و بست کليه لوله انژکتورها240896.25
1091113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور172068.75
1091113005باز و بست پمپ انژکتور791516.25
1091113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور68827.5
1091114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو240896.25
1091115001باز و بست تسمه پروانه137655
1091115002باز و بست ترموستات172068.75
1091115003باز و بست واتر پمپ206482.5
1091115004باز و بست فولي پروانه688275
1091121001تعمير گيربکس کامل2340135
1091121002تعمير 1/2 گيربکس1410963.75
1091121003باز و بست درب گيربکس339150
1091121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده598500
1091121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو929171.25
1091121006باز و بست گردگير دسته دنده172068.75
1091121007باز و بست اهرم دسته دنده206482.5
1091121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده240896.25
1091121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس412965
1091121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1066826.25
1091122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين240896.25
1091122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي447378.75
1091122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1307722.5
1091132001باز و بست ميل فرمان بلند137655
1091132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند137655
1091132003باز و بست چهار شاخه فرمان206482.5
1091132004باز و بست لوله فشار هيدروليک137655
1091132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک103241.25
1091132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)344137.5
1091132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)550620
1091141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1617446.25
1091141002باز و بست ديفرانسيل کامل2213951.25
1091142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب757102.5
1091142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو481792.5
1091142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب516206.25
1091142005باز و بست دو دست فنر عقب1342136.25
1091142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب653861.25
1091142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1823928.75
1091142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر275310
1091142009باز و بست يک دست فنر جلو1204481.25
1091142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1548618.75
1091143001باز و بست محور عقب1892756.25
1091143002باز و بست هر دو پلوس619447.5
1091144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)319200
1091144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)481792.5
1091145001باز و بست محور جلو1238895
1091145002باز و بست يک توپي چرخ جلو791516.25
1091145003باز و بست شغالدست344137.5
1091145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون344137.5
1091145005بازوبست يک توپي چرخ عقب791516.25
1091151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز172068.75
1091151002باز و بست منبع اگزوز240896.25
1091151003باز و بست کل لوله اگزوز516206.25
1091151004باز و بست خفه کن اگزوز206482.5
1091151005باز و بست، بست اگزوز172068.75
1091152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو653861.25
1091152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب722688.75
1091152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)722688.75
1091152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)722688.75
1091152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف179550
1091152006باز و بست بوستر ترمز جلو275310
1091152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي275310
1091161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)481792.5
1091161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو447378.75
1091161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام206482.5
1091161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب172068.75
1091161005باز و بست نمدي سقف585033.75
1091161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)240896.25
1091161007باز و بست صندلي کمک راننده309723.75
1091161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف206482.5
1091161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف309723.75
1091161010باز و بست موتور برف پاک کن1101240
1091161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه619447.5
1091161012باز و بست بخاري کامل860343.75
1091161013باز و بست داشبورد894757.5
1091161014باز و بست فرمان103241.25
1091161015باز و بست پدال ترمز، ترمز585033.75
1091161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ585033.75
1091161017باز و بست اهرم ترمز دستي344137.5
1091161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1204481.25
1091161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4921166.25
1091161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين688275
1091161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد344137.5
1091161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده240896.25
1091161023باز و بست دستگيره درب240896.25
1091161024باز و بست نوار دور درب206482.5
1091161025باز و بست چراغ جلو هر طرف240896.25
1091161026باز و بست سپر جلو481792.5
1091161027باز و بست جلو پنجره172068.75
1091162001باز و بست پنکه بخاري309723.75
1091162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري240896.25
1091163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)172068.75
1091163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1342136.25
1091163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)137655
1091163004باز و بست استارت447378.75
1091163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)585033.75
1091163006تعمير کامل استارت558600
1091163007باز و بست و نظافت يک باتري172068.75
1091163008باز و بست اتومات راهنما103241.25
1091163009باز و بست بوق شهري172068.75
1091163010باز و بست دسته راهنما240896.25
1091163011باز و بست فشنگي ترمز137655
1091163012باز و بست کيلومتر شمار240896.25
1091163014باز و بست درجه گازوئيل424436.25
1091163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار137655
1091163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار412965
1091163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1238895
1091163018باز و بست سيم کشي شاسي860343.75
1091163019باز و بست دنده استارت550620
1091163020باز و بست دينام275310
1091163021تعمير کامل دينام997998.75
1091163022تعويض ديودهاي دينام447378.75
1091163023باز و بست فولي دينام103241.25
1091163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور206482.5
1091163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده240896.25
1091163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف206482.5
1091163027تعويض زغال استارت344137.5
1091163028تعويض رادياتور بخاري860343.75
1091163029تعويض کمپرسور کولر309723.75
1091163030شارژ کامل سيستم کولر1376550
1091191001باز و بست کامل هواکش172068.75
1091191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين137655
1091191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش172068.75
1091191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1091191005تعويض روغن ديفرانسيل172068.75
1091191006تعويض روغن گيربکس172068.75
1091191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1091191009سرويس 8000 (هشت هزار)598500
1091191010سرويس 16000 (شانزده هزار)618450
1091191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)598500
1091191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)598500
1091191013سرويس 40000 (چهل هزار)758100
1091191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)698250
1101111001پياده و سوار کردن موتور1157100
1101111002تعمير کامل موتور3910200
1101111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها239400
1101111004باز و بست سر سيلندر857850
1101111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل478800
1101111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)219450
1101111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي598500
1101111008باز و بست کارتل روغن339150
1101111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو897750
1101111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ59850
1101111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ119700
1101111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل119700
1101111013تعويض توربو شارژ339150
1101111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)119700
1101111015باز و بست اويل پمپ917700
1101111016تعويض رينگ (پيستون)2713200
1101111017باز و بست فلايويل1057350
1101111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1057350
1101111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)219450
1101111020باز و بست پمپ باد379050
1101111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر139650
1101111022تعويض بوشهاي سيلندر817950
1101111023تاب گيري ميل لنگ199500
1101111024تعمير 1/2 موتور1556100
1101112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل79800
1101112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور99750
1101112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور139650
1101112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش79800
1101112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک139650
1101112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني139650
1101112007باز و بست باک گازوئيل279300
1101112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل139650
1101113001باز و بست پمپ سه گوش59850
1101113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)79800
1101113003باز و بست کليه لوله انژکتورها139650
1101113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور99750
1101113005باز و بست پمپ انژکتور458850
1101113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور39900
1101114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو139650
1101115001باز و بست تسمه پروانه79800
1101115002باز و بست ترموستات99750
1101115003باز و بست واتر پمپ119700
1101115004باز و بست فولي پروانه199500
1101121001تعمير گيربکس کامل1556100
1101121002تعمير 1/2 گيربکس877800
1101121003باز و بست درب گيربکس339150
1101121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده598500
1101121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو538650
1101121006باز و بست گردگير دسته دنده99750
1101121007باز و بست اهرم دسته دنده119700
1101121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده139650
1101121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس239400
1101121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس618450
1101122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين139650
1101122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي259350
1101122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ758100
1101132001باز و بست ميل فرمان بلند79800
1101132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند79800
1101132003باز و بست چهار شاخه فرمان119700
1101132004باز و بست لوله فشار هيدروليک79800
1101132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک59850
1101132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)199500
1101132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)319200
1101141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1097250
1101141002باز و بست ديفرانسيل کامل1283449.65
1101142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب399000
1101142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو259350
1101142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب139650
1101142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب239400
1101142005باز و بست دو دست فنر عقب778050
1101142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب379050
1101142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1057350
1101142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر159600
1101142009باز و بست يک دست فنر جلو698250
1101142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو897750
1101143001باز و بست محور عقب1097250
1101143002باز و بست هر دو پلوس359100
1101144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)319200
1101144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)279300
1101144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان359100
1101145001باز و بست محور جلو678300
1101145002باز و بست يک توپي چرخ جلو458850
1101145003باز و بست شغالدست199500
1101145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون199500
1101151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز99750
1101151002باز و بست منبع اگزوز139650
1101151003باز و بست کل لوله اگزوز299250
1101151004باز و بست خفه کن اگزوز119700
1101151005باز و بست، بست اگزوز99750
1101152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو379050
1101152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب418950
1101152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)418950
1101152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)418950
1101152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف179550
1101152006باز و بست بوستر ترمز جلو159600
1101152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي159600
1101161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)239400
1101161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو239400
1101161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام119700
1101161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب99750
1101161005باز و بست نمدي سقف339150
1101161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)139650
1101161007باز و بست صندلي کمک راننده179550
1101161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف119700
1101161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف179550
1101161010باز و بست موتور برف پاک کن638400
1101161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه359100
1101161012باز و بست بخاري کامل498750
1101161013باز و بست داشبورد518700
1101161014باز و بست فرمان59850
1101161015باز و بست پدال ترمز، ترمز339150
1101161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ339150
1101161017باز و بست اهرم ترمز دستي199500
1101161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض698250
1101161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2852850
1101161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين399000
1101161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد199500
1101161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده139650
1101161023باز و بست دستگيره درب139650
1101161024باز و بست نوار دور درب119700
1101161025باز و بست چراغ جلو هر طرف139650
1101161026باز و بست سپر جلو219450
1101161027باز و بست جلو پنجره99750
1101162001باز و بست پنکه بخاري179550
1101162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري139650
1101163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)99750
1101163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن778050
1101163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)79800
1101163004باز و بست استارت219450
1101163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)339150
1101163006تعمير کامل استارت538650
1101163007باز و بست و نظافت يک باتري99750
1101163008باز و بست اتومات راهنما59850
1101163009باز و بست بوق شهري99750
1101163010باز و بست دسته راهنما139650
1101163011باز و بست فشنگي ترمز79800
1101163012باز و بست کيلومتر شمار139650
1101163014باز و بست درجه گازوئيل99750
1101163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار79800
1101163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار239400
1101163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق718200
1101163018باز و بست سيم کشي شاسي498750
1101163019باز و بست دنده استارت319200
1101163020باز و بست دينام139650
1101163021تعمير کامل دينام558600
1101163022تعويض ديودهاي دينام259350
1101163023باز و بست فولي دينام59850
1101163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور119700
1101163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده139650
1101163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف119700
1101163027تعويض زغال استارت199500
1101163028تعويض رادياتور بخاري498750
1101163029تعويض کمپرسور کولر179550
1101163030شارژ کامل سيستم کولر798000
1101191001باز و بست کامل هواکش99750
1101191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين79800
1101191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش99750
1101191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه119700
1101191005تعويض روغن ديفرانسيل99750
1101191006تعويض روغن گيربکس99750
1101191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن139650
1101191009سرويس 8000 (هشت هزار)598500
1101191010سرويس 16000 (شانزده هزار)618450
1101191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)598500
1101191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)598500
1101191013سرويس 40000 (چهل هزار)758100
1101191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)698250
1101311006تعويض بوش هر شاتون315315
1121111001پياده و سوار کردن موتور1995997.5
1121111002تعمير کامل موتور8362541.25
1121111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها412965
1121111004باز و بست سر سيلندر1445377.5
1121111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل825930
1121111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1720687.5
1121111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي1032412.5
1121111008باز و بست کارتل روغن585033.75
1121111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ206482.5
1121111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل206482.5
1121111013تعويض توربو شارژ585033.75
1121111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)206482.5
1121111015باز و بست اويل پمپ1583032.5
1121111016تعويض رينگ (پيستون)4645856.25
1121111017باز و بست فلايويل1823928.75
1121111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1892756.25
1121111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)378551.25
1121111020باز و بست پمپ باد653861.25
1121111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر240896.25
1121111022تعويض بوشهاي سيلندر1410963.75
1121111023تاب گيري ميل لنگ344137.5
1121111024تعمير 1/2 موتور1928500.35
1121112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل137655
1121112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور172068.75
1121112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش137655
1121112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک240896.25
1121112007باز و بست باک گازوئيل481792.5
1121112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل240896.25
1121113001باز و بست پمپ سه گوش103241.25
1121113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)137655
1121113003باز و بست کليه لوله انژکتورها240896.25
1121113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور172068.75
1121113005باز و بست پمپ انژکتور791516.25
1121113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور68827.5
1121114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو240896.25
1121115001باز و بست تسمه پروانه137655
1121115002باز و بست ترموستات172068.75
1121115003باز و بست واتر پمپ206482.5
1121115004باز و بست فولي پروانه688275
1121121001تعمير گيربکس کامل2340135
1121121002تعمير 1/2 گيربکس1410963.75
1121121003باز و بست درب گيربکس585033.75
1121121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1032412.5
1121121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو929171.25
1121121006باز و بست گردگير دسته دنده172068.75
1121121007باز و بست اهرم دسته دنده206482.5
1121121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده240896.25
1121121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس412965
1121121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1066826.25
1121122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين240896.25
1121122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي447378.75
1121122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1307722.5
1121132001باز و بست ميل فرمان بلند137655
1121132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند137655
1121132003باز و بست چهار شاخه فرمان206482.5
1121132004باز و بست لوله فشار هيدروليک137655
1121132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک103241.25
1121132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)344137.5
1121132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)550620
1121141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1961583.75
1121141002باز و بست ديفرانسيل کامل2213951.25
1121142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب757102.5
1121142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو481792.5
1121142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب516206.25
1121142005باز و بست دو دست فنر عقب1342136.25
1121142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب653861.25
1121142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1823928.75
1121142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر275310
1121142009باز و بست يک دست فنر جلو1204481.25
1121142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1548618.75
1121143001باز و بست محور عقب1892756.25
1121143002باز و بست هر دو پلوس619447.5
1121144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)550620
1121144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)481792.5
1121144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان619447.5
1121145001باز و بست محور جلو1238895
1121145002باز و بست يک توپي چرخ جلو791516.25
1121145003باز و بست شغالدست344137.5
1121145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون344137.5
1121145005بازوبست يک توپي چرخ عقب791516.25
1121151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز172068.75
1121151002باز و بست منبع اگزوز240896.25
1121151003باز و بست کل لوله اگزوز516206.25
1121151004باز و بست خفه کن اگزوز206482.5
1121151005باز و بست، بست اگزوز172068.75
1121152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو653861.25
1121152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب722688.75
1121152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)722688.75
1121152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)722688.75
1121152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف309723.75
1121152006باز و بست بوستر ترمز جلو275310
1121152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي275310
1121161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)481792.5
1121161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو447378.75
1121161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام206482.5
1121161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب172068.75
1121161005باز و بست نمدي سقف585033.75
1121161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)240896.25
1121161007باز و بست صندلي کمک راننده309723.75
1121161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف206482.5
1121161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف309723.75
1121161010باز و بست موتور برف پاک کن1101240
1121161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه619447.5
1121161012باز و بست بخاري کامل860343.75
1121161013باز و بست داشبورد894757.5
1121161014باز و بست فرمان103241.25
1121161015باز و بست پدال ترمز، ترمز585033.75
1121161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ585033.75
1121161017باز و بست اهرم ترمز دستي344137.5
1121161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1204481.25
1121161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4921166.25
1121161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين688275
1121161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد344137.5
1121161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده240896.25
1121161023باز و بست دستگيره درب240896.25
1121161024باز و بست نوار دور درب206482.5
1121161025باز و بست چراغ جلو هر طرف240896.25
1121161026باز و بست سپر جلو481792.5
1121161027باز و بست جلو پنجره172068.75
1121162001باز و بست پنکه بخاري309723.75
1121162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري240896.25
1121163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)172068.75
1121163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1342136.25
1121163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)137655
1121163004باز و بست استارت447378.75
1121163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)585033.75
1121163006تعمير کامل استارت963585
1121163007باز و بست و نظافت يک باتري172068.75
1121163008باز و بست اتومات راهنما103241.25
1121163009باز و بست بوق شهري172068.75
1121163010باز و بست دسته راهنما240896.25
1121163011باز و بست فشنگي ترمز137655
1121163012باز و بست کيلومتر شمار240896.25
1121163014باز و بست درجه گازوئيل172068.75
1121163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار137655
1121163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار412965
1121163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1238895
1121163018باز و بست سيم کشي شاسي860343.75
1121163019باز و بست دنده استارت550620
1121163020باز و بست دينام275310
1121163021تعمير کامل دينام997998.75
1121163022تعويض ديودهاي دينام447378.75
1121163023باز و بست فولي دينام103241.25
1121163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور206482.5
1121163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده240896.25
1121163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف206482.5
1121163027تعويض زغال استارت344137.5
1121163028تعويض رادياتور بخاري860343.75
1121163029تعويض کمپرسور کولر309723.75
1121163030شارژ کامل سيستم کولر1376550
1121191001باز و بست کامل هواکش172068.75
1121191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين137655
1121191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش172068.75
1121191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه378000
1121191005تعويض روغن ديفرانسيل172068.75
1121191006تعويض روغن گيربکس172068.75
1121191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1121191009سرويس 8000 (هشت هزار)598500
1121191010سرويس 16000 (شانزده هزار)618450
1121191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)598500
1121191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)598500
1121191013سرويس 40000 (چهل هزار)758100
1121191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)698250
1121191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1121311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1192111001پياده و سوار کردن موتور1376550
1192111002تعمير کامل موتور5167050
1192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها239400
1192111004باز و بست سر سيلندر924349.65
1192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل478800
1192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)219450
1192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي598500
1192111008باز و بست کارتل روغن339150
1192111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو937650
1192111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ59850
1192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ119700
1192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل119700
1192111013تعويض توربو شارژ339150
1192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)119700
1192111015باز و بست اويل پمپ917700
1192111016تعويض رينگ (پيستون)2793000
1192111017باز و بست فلايويل1316700
1192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1077300
1192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)259350
1192111020باز و بست پمپ باد379050
1192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر179550
1192111022تعويض بوشهاي سيلندر977550
1192111023تاب گيري ميل لنگ199500
1192111024تعمير 1/2 موتور2054850
1192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل79800
1192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور99750
1192112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور139650
1192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش79800
1192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک139650
1192112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني119700
1192112007باز و بست باک گازوئيل279300
1192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل139650
1192113001باز و بست پمپ سه گوش59850
1192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)79800
1192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها139650
1192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور99750
1192113005باز و بست پمپ انژکتور458850
1192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور39900
1192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو139650
1192115001باز و بست تسمه پروانه79800
1192115002باز و بست ترموستات99750
1192115003باز و بست واتر پمپ119700
1192115004باز و بست فولي پروانه239400
1192121001تعمير گيربکس کامل1715700
1192121002تعمير 1/2 گيربکس1177050
1192121003باز و بست درب گيربکس339150
1192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده598500
1192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو578550
1192121006باز و بست گردگير دسته دنده99750
1192121007باز و بست اهرم دسته دنده119700
1192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده139650
1192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس279300
1192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس638400
1192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين139650
1192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي259350
1192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ917700
1192132001باز و بست ميل فرمان بلند79800
1192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند79800
1192132003باز و بست چهار شاخه فرمان119700
1192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک79800
1192132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک59850
1192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)219450
1192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)319200
1192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1097250
1192141002باز و بست ديفرانسيل کامل399000
1192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب399000
1192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو259350
1192142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب159600
1192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب239400
1192142005باز و بست دو دست فنر عقب778050
1192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب379050
1192142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1057350
1192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر159600
1192142009باز و بست يک دست فنر جلو698250
1192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو897750
1192143001باز و بست محور عقب1097250
1192143002باز و بست هر دو پلوس359100
1192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)319200
1192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)279300
1192144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان359100
1192145001باز و بست محور جلو678300
1192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو458850
1192145003باز و بست شغالدست199500
1192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون199500
1192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز139650
1192151002باز و بست منبع اگزوز139650
1192151003باز و بست کل لوله اگزوز339150
1192151004باز و بست خفه کن اگزوز119700
1192151005باز و بست، بست اگزوز99750
1192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو379050
1192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب418950
1192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)418950
1192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)418950
1192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف179550
1192152006باز و بست بوستر ترمز جلو159600
1192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي159600
1192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)239400
1192161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو239400
1192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام119700
1192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب99750
1192161005باز و بست نمدي سقف339150
1192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)139650
1192161007باز و بست صندلي کمک راننده179550
1192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف119700
1192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف179550
1192161010باز و بست موتور برف پاک کن638400
1192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه359100
1192161012باز و بست بخاري کامل498750
1192161013باز و بست داشبورد518700
1192161014باز و بست فرمان59850
1192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز339150
1192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ339150
1192161017باز و بست اهرم ترمز دستي199500
1192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض698250
1192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2852850
1192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين399000
1192161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد199500
1192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده139650
1192161023باز و بست دستگيره درب139650
1192161024باز و بست نوار دور درب119700
1192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف139650
1192161026باز و بست سپر جلو219450
1192161027باز و بست جلو پنجره99750
1192162001باز و بست پنکه بخاري179550
1192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري139650
1192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)99750
1192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن778050
1192163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)79800
1192163004باز و بست استارت219450
1192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)339150
1192163006تعمير کامل استارت538650
1192163007باز و بست و نظافت يک باتري99750
1192163008باز و بست اتومات راهنما59850
1192163009باز و بست بوق شهري99750
1192163010باز و بست دسته راهنما139650
1192163011باز و بست فشنگي ترمز79800
1192163012باز و بست کيلومتر شمار139650
1192163014باز و بست درجه گازوئيل99750
1192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار79800
1192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار239400
1192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق718200
1192163018باز و بست سيم کشي شاسي498750
1192163019باز و بست دنده استارت319200
1192163020باز و بست دينام139650
1192163021تعمير کامل دينام558600
1192163022تعويض ديودهاي دينام259350
1192163023باز و بست فولي دينام59850
1192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور119700
1192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده139650
1192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف119700
1192163027تعويض زغال استارت199500
1192163028تعويض رادياتور بخاري498750
1192163029تعويض کمپرسور کولر179550
1192163030شارژ کامل سيستم کولر798000
1192191001باز و بست کامل هواکش99750
1192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين79800
1192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش99750
1192191004گريس کاري کامل با گيريس119700
1192191005تعويض روغن ديفرانسيل99750
1192191006تعويض روغن گيربکس99750
1192191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن139650
1192191009سرويس 8000 (هشت هزار)598500
1192191010سرويس 16000 (شانزده هزار)638400
1192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)598500
1192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)638400
1192191013سرويس 40000 (چهل هزار)798000
1192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)778050
2192111001پياده و سوار کردن موتور2374548.75
2192111002تعمير کامل موتور9257298.75
2192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها447378.75
2192111004باز و بست سر سيلندر1594503.75
2192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل929171.25
2192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1720687.5
2192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي1032412.5
2192111008باز و بست کارتل روغن585033.75
2192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ206482.5
2192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل206482.5
2192111013تعويض توربو شارژ653861.25
2192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)206482.5
2192111015باز و بست اويل پمپ1651860
2192111016تعويض رينگ (پيستون)4714683.75
2192111017باز و بست فلايويل2340135
2192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)2030411.25
2192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)447378.75
2192111020باز و بست پمپ باد653861.25
2192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر309723.75
2192111022تعويض بوشهاي سيلندر1686273.75
2192111023تاب گيري ميل لنگ344137.5
2192111024تعمير 1/2 موتور2134650
2192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل137655
2192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور172068.75
2192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش137655
2192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک240896.25
2192112007باز و بست باک گازوئيل550620
2192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل240896.25
2192113001باز و بست پمپ سه گوش103241.25
2192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)137655
2192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها240896.25
2192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور206482.5
2192113005باز و بست پمپ انژکتور791516.25
2192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور68827.5
2192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو275310
2192115001باز و بست تسمه پروانه137655
2192115002باز و بست ترموستات172068.75
2192115003باز و بست واتر پمپ206482.5
2192115004باز و بست فولي پروانه688275
2192121001تعمير گيربکس کامل3991995
2192121002تعمير 1/2 گيربکس2030411.25
2192121003باز و بست درب گيربکس585033.75
2192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1101240
2192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو997998.75
2192121006باز و بست گردگير دسته دنده172068.75
2192121007باز و بست اهرم دسته دنده206482.5
2192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده240896.25
2192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس481792.5
2192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1101240
2192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين275310
2192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي447378.75
2192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1583032.5
2192132001باز و بست ميل فرمان بلند206482.5
2192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند206482.5
2192132003باز و بست چهار شاخه فرمان206482.5
2192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک137655
2192132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک103241.25
2192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)481792.5
2192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)550620
2192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون2099238.75
2192141002باز و بست ديفرانسيل کامل757102.5
2192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب825930
2192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو516206.25
2192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب550620
2192142005باز و بست دو دست فنر عقب1342136.25
2192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب653861.25
2192142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1823928.75
2192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر275310
2192142009باز و بست يک دست فنر جلو1204481.25
2192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1548618.75
2192143001باز و بست محور عقب1995997.5
2192143002باز و بست هر دو پلوس619447.5
2192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)585033.75
2192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)481792.5
2192144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان653861.25
2192145001باز و بست محور جلو1307722.5
2192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو825930
2192145003باز و بست شغالدست344137.5
2192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون378551.25
2192145005بازوبست يک توپي چرخ عقب825930
2192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز240896.25
2192151002باز و بست منبع اگزوز240896.25
2192151003باز و بست کل لوله اگزوز585033.75
2192151004باز و بست خفه کن اگزوز206482.5
2192151005باز و بست، بست اگزوز172068.75
2192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو653861.25
2192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب722688.75
2192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)722688.75
2192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)722688.75
2192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف378551.25
2192152006باز و بست بوستر ترمز جلو275310
2192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي309723.75
2192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)585033.75
2192161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو447378.75
2192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام206482.5
2192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب172068.75
2192161005باز و بست نمدي سقف585033.75
2192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)240896.25
2192161007باز و بست صندلي کمک راننده309723.75
2192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف206482.5
2192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف309723.75
2192161010باز و بست موتور برف پاک کن1101240
2192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه653861.25
2192161012باز و بست بخاري کامل860343.75
2192161013باز و بست داشبورد929171.25
2192161014باز و بست فرمان103241.25
2192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز585033.75
2192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ585033.75
2192161017باز و بست اهرم ترمز دستي344137.5
2192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1204481.25
2192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4921166.25
2192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين688275
2192161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد344137.5
2192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده240896.25
2192161023باز و بست دستگيره درب240896.25
2192161024باز و بست نوار دور درب206482.5
2192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف240896.25
2192161026باز و بست سپر جلو585033.75
2192161027باز و بست جلو پنجره172068.75
2192162001باز و بست پنکه بخاري309723.75
2192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري275310
2192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)172068.75
2192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1342136.25
2192163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)137655
2192163004باز و بست استارت516206.25
2192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)585033.75
2192163006تعمير کامل استارت997998.75
2192163007باز و بست و نظافت يک باتري172068.75
2192163008باز و بست اتومات راهنما103241.25
2192163009باز و بست بوق شهري172068.75
2192163010باز و بست دسته راهنما240896.25
2192163011باز و بست فشنگي ترمز137655
2192163012باز و بست کيلومتر شمار275310
2192163014باز و بست درجه گازوئيل206482.5
2192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار137655
2192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار481792.5
2192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1238895
2192163018باز و بست سيم کشي شاسي860343.75
2192163019باز و بست دنده استارت619447.5
2192163020باز و بست دينام309723.75
2192163021تعمير کامل دينام1032412.5
2192163022تعويض ديودهاي دينام481792.5
2192163023باز و بست فولي دينام137655
2192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور206482.5
2192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده240896.25
2192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف206482.5
2192163027تعويض زغال استارت412965
2192163028تعويض رادياتور بخاري929171.25
2192163029تعويض کمپرسور کولر378551.25
2192163030شارژ کامل سيستم کولر1376550
2192191001باز و بست کامل هواکش172068.75
2192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين137655
2192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش172068.75
2192191005تعويض روغن ديفرانسيل172068.75
2192191006تعويض روغن گيربکس172068.75
2192191009سرويس 8000 (هشت هزار)638400
2192191010سرويس 16000 (شانزده هزار)638400
2192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)598500
2192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)638400
2192191013سرويس 40000 (چهل هزار)798000
2192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)778050
3752111001پياده و سوار کردن موتور3475788.75
3752111002تعمير کامل موتور10771503.75
3752111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها412965
3752111004باز و بست سر سيلندر2133652.5
3752111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل825930
3752111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1720687.5
3752111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي1066826.25
3752111008باز و بست کارتل روغن585033.75
3752111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1651860
3752111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ103241.25
3752111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ206482.5
3752111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل206482.5
3752111013تعويض توربو شارژ653861.25
3752111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)206482.5
3752111015باز و بست اويل پمپ1583032.5
3752111016تعويض رينگ (پيستون)6469785
3752111017باز و بست فلايويل3338133.75
3752111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)2030411.25
3752111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)516206.25
3752111020باز و بست پمپ باد860343.75
3752111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر309723.75
3752111022تعويض بوشهاي سيلندر1686273.75
3752111023تاب گيري ميل لنگ344137.5
3752111024تعمير 1/2 موتور2483775
3752112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور378551.25
3752112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور309723.75
3752112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک447378.75
3752112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني516206.25
3752112007باز و بست باک گازوئيل516206.25
3752112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل240896.25
3752113001باز و بست پمپ سه گوش103241.25
3752113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)103241.25
3752113003باز و بست کليه لوله انژکتورها240896.25
3752113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور309723.75
3752113005باز و بست پمپ انژکتور516206.25
3752113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور172068.75
3752114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو275310
3752115001باز و بست تسمه پروانه137655
3752115002باز و بست ترموستات172068.75
3752115003باز و بست واتر پمپ206482.5
3752115004باز و بست فولي پروانه412965
3752121001تعمير گيربکس کامل5919165
3752121002تعمير 1/2 گيربکس2099238.75
3752121003باز و بست درب گيربکس825930
3752121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1720687.5
3752121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو1170067.5
3752121006باز و بست گردگير دسته دنده172068.75
3752121007باز و بست اهرم دسته دنده309723.75
3752121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده309723.75
3752121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس550620
3752121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1755101.25
3752122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين240896.25
3752122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي447378.75
3752122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ2581031.25
3752132001باز و بست ميل فرمان بلند137655
3752132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند137655
3752132003باز و بست چهار شاخه فرمان206482.5
3752132004باز و بست لوله فشار هيدروليک137655
3752132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک103241.25
3752132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)516206.25
3752132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)550620
3752141003باز و بست و تنظيم ديفرانسيل مياني2334150
3752141004باز و بست و تنظيم ديفرانسيل عقب3957581.25
3752141005باز و بست ديفرانسيل مياني2133652.5
3752141006باز و بست ديفرانسيل عقب2030411.25
3752142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب1445377.5
3752142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو481792.5
3752142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب309723.75
3752142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب447378.75
3752142005باز و بست دو دست فنر عقب4989993.75
3752142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب4026408.75
3752142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب3338133.75
3752142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر412965
3752142009باز و بست يک دست فنر جلو1514205
3752142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1686273.75
3752143002باز و بست هر دو پلوس1135653.75
3752143003باز و بست محور مياني عقب1995997.5
3752144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)550620
3752144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)481792.5
3752144003باز و بست ميل گاردان ها (از انشعاب به عقب)447378.75
3752144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان619447.5
3752145001باز و بست محور جلو1514205
3752145002باز و بست يک توپي چرخ جلو791516.25
3752145003باز و بست شغالدست344137.5
3752145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون344137.5
3752145005بازوبست يک توپي چرخ عقب791516.25
3752151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز412965
3752151002باز و بست منبع اگزوز344137.5
3752151003باز و بست کل لوله اگزوز791516.25
3752151004باز و بست خفه کن اگزوز240896.25
3752151005باز و بست، بست اگزوز172068.75
3752152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو653861.25
3752152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب1307722.5
3752152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)722688.75
3752152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)722688.75
3752152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف309723.75
3752152006باز و بست بوستر ترمز جلو275310
3752152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي275310
3752161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)481792.5
3752161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو1101240
3752161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام344137.5
3752161005باز و بست نمدي سقف1755101.25
3752161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)240896.25
3752161007باز و بست صندلي کمک راننده275310
3752161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف378551.25
3752161010باز و بست موتور برف پاک کن1410963.75
3752161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه757102.5
3752161012باز و بست بخاري کامل2718686.25
3752161013باز و بست داشبورد1204481.25
3752161014باز و بست فرمان103241.25
3752161015باز و بست پدال ترمز، ترمز516206.25
3752161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ516206.25
3752161017باز و بست اهرم ترمز دستي860343.75
3752161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1342136.25
3752161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي50932350
3752161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين825930
3752161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد344137.5
3752161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده240896.25
3752161023باز و بست دستگيره درب240896.25
3752161024باز و بست نوار دور درب206482.5
3752161025باز و بست چراغ جلو هر طرف344137.5
3752161026باز و بست سپر جلو585033.75
3752161027باز و بست جلو پنجره619447.5
3752162001باز و بست پنکه بخاري2718686.25
3752162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري544884.9
3752163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)172068.75
3752163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن172068.75
3752163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)137655
3752163004باز و بست استارت412965
3752163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)585033.75
3752163006تعمير کامل استارت929171.25
3752163007باز و بست و نظافت يک باتري172068.75
3752163008باز و بست اتومات راهنما103241.25
3752163009باز و بست بوق شهري172068.75
3752163010باز و بست دسته راهنما240896.25
3752163011باز و بست فشنگي ترمز275310
3752163012باز و بست کيلومتر شمار275310
3752163014باز و بست درجه گازوئيل172068.75
3752163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار172068.75
3752163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار412965
3752163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1514205
3752163018باز و بست سيم کشي شاسي929171.25
3752163019باز و بست دنده استارت619447.5
3752163020باز و بست دينام240896.25
3752163021تعمير کامل دينام997998.75
3752163022تعويض ديودهاي دينام447378.75
3752163023باز و بست فولي دينام103241.25
3752163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور722688.75
3752163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده240896.25
3752163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف206482.5
3752163027تعويض زغال استارت516206.25
3752163028تعويض رادياتور بخاري2718686.25
3752163029تعويض کمپرسور کولر447378.75
3752163030شارژ کامل سيستم کولر1376550
3752191001باز و بست کامل هواکش275310
3752191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين206482.5
3752191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش240896.25
3752191005تعويض روغن ديفرانسيل275310
3752191006تعويض روغن گيربکس240896.25
3752191009سرويس 8000 (هشت هزار)678300
3752191010سرويس 16000 (شانزده هزار)718200
3752191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)678300
3752191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)678300
3752191013سرويس 40000 (چهل هزار)1137150
3752191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)937650
1051122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1293232.5
1051161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف293422.5
1051163028تعويض رادياتور بخاري815062.5
1051163030شارژ کامل سيستم کولر1304100
1051191004گريسکاري و آچار کشي جهت سرويس اوليه189000
1051191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1051311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1061111001پياده و سوار کردن موتور1890945
1061111002تعمير کامل موتور7922407.5
1061111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها391230
1061111004باز و بست سر سيلندر1369305
1061111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل782460
1061111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1630125
1061111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي978075
1061111008باز و بست کارتل روغن554242.5
1061111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1467112.5
1061111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ97807.5
1061111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ195615
1061111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل113400
1061111013تعويض توربو شارژ554242.5
1061111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)113400
1061111015باز و بست اويل پمپ1499715
1061111016تعويض رينگ (پيستون)4401337.5
1061111017باز و بست فلايويل1727932.5
1061111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1793137.5
1061111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)358627.5
1061111020باز و بست پمپ باد619447.5
1061111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر228217.5
1061111022تعويض بوشهاي سيلندر1336702.5
1061111023تاب گيري ميل لنگ326025
1061111024تعمير 1/2 موتور1625400
1061112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل130410
1061112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور163012.5
1061112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش130410
1061112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک228217.5
1061112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني228217.5
1061112007باز و بست باک گازوئيل456435
1061112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل228217.5
1061113001باز و بست پمپ سه گوش97807.5
1061113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)130410
1061113003باز و بست کليه لوله انژکتورها228217.5
1061113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور163012.5
1061113005باز و بست پمپ انژکتور749857.5
1061113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور65205
1061114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو228217.5
1061115001باز و بست تسمه پروانه130410
1061115002باز و بست ترموستات163012.5
1061115003باز و بست واتر پمپ195615
1061115004باز و بست فولي پروانه652050
1061121001تعمير گيربکس کامل2216970
1061121002تعمير 1/2 گيربکس1336702.5
1061121003باز و بست درب گيربکس554242.5
1061121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده978075
1061121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو880267.5
1061121006باز و بست گردگير دسته دنده163012.5
1061121007باز و بست اهرم دسته دنده195615
1061121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده228217.5
1061121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس391230
1061121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1010677.5
1061122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين228217.5
1061122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي423832.5
1061122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1238895
1061132001باز و بست ميل فرمان بلند130410
1061132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند130410
1061132003باز و بست چهار شاخه فرمان195615
1061132004باز و بست لوله فشار هيدروليک130410
1061132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک97807.5
1061132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)326025
1061132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)521640
1061141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1793137.5
1061141002باز و بست ديفرانسيل کامل2097427.5
1061142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب717255
1061142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو423832.5
1061142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب228217.5
1061142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب489037.5
1061142005باز و بست دو دست فنر عقب1271497.5
1061142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب619447.5
1061142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1727932.5
1061142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر260820
1061142009باز و بست يک دست فنر جلو1141087.5
1061142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1467112.5
1061143001باز و بست محور عقب1793137.5
1061143002باز و بست هر دو پلوس586845
1061144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)521640
1061144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)456435
1061144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان586845
1061145001باز و بست محور جلو1173690
1061145002باز و بست يک توپي چرخ جلو749857.5
1061145003باز و بست شغالدست326025
1061145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون326025
1061145005بازوبست يک توپي چرخ عقب749857.5
1061151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز163012.5
1061151002باز و بست منبع اگزوز228217.5
1061151003باز و بست کل لوله اگزوز489037.5
1061151004باز و بست خفه کن اگزوز195615
1061151005باز و بست، بست اگزوز163012.5
1061152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو619447.5
1061152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب684652.5
1061152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)684652.5
1061152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)684652.5
1061152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف293422.5
1061152006باز و بست بوستر ترمز جلو260820
1061152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي260820
1061161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)391230
1061161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو391230
1061161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام195615
1061161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب163012.5
1061161005باز و بست نمدي سقف554242.5
1061161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)228217.5
1061161007باز و بست صندلي کمک راننده293422.5
1061161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف195615
1061161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف293422.5
1061161010باز و بست موتور برف پاک کن1043280
1061161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه586845
1061161012باز و بست بخاري کامل815062.5
1061161013باز و بست داشبورد847665
1061161014باز و بست فرمان97807.5
1061161015باز و بست پدال ترمز، ترمز554242.5
1061161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ554242.5
1061161017باز و بست اهرم ترمز دستي326025
1061161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1141087.5
1061161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4662157.5
1061161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين652050
1061161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد326025
1061161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده228217.5
1061161023باز و بست دستگيره درب228217.5
1061161024باز و بست نوار دور درب195615
1061161025باز و بست چراغ جلو هر طرف228217.5
1061161026باز و بست سپر جلو358627.5
1061161027باز و بست جلو پنجره163012.5
1061162001باز و بست پنکه بخاري293422.5
1061162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري228217.5
1061163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)163012.5
1061163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1271497.5
1061163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)130410
1061163004باز و بست استارت423832.5
1061163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)554242.5
1061163006تعمير کامل استارت880267.5
1061163007باز و بست و نظافت يک باتري163012.5
1061163008باز و بست اتومات راهنما97807.5
1061163009باز و بست بوق شهري163012.5
1061163010باز و بست دسته راهنما228217.5
1061163011باز و بست فشنگي ترمز130410
1061163012باز و بست کيلومتر شمار228217.5
1061163014باز و بست درجه گازوئيل402097.5
1061163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار130410
1061163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار391230
1061163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1173690
1061163018باز و بست سيم کشي شاسي815062.5
1061163019باز و بست دنده استارت521640
1061163020باز و بست دينام228217.5
1061163021تعمير کامل دينام912870
1061163022تعويض ديودهاي دينام423832.5
1061163023باز و بست فولي دينام97807.5
1061163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور195615
1061163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده228217.5
1061163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف195615
1061163027تعويض زغال استارت326025
1061163028تعويض رادياتور بخاري815062.5
1061163029تعويض کمپرسور کولر293422.5
1061163030شارژ کامل سيستم کولر1304100
1061191001باز و بست کامل هواکش163012.5
1061191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين130410
1061191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش163012.5
1061191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1061191005تعويض روغن ديفرانسيل163012.5
1061191006تعويض روغن گيربکس163012.5
1061191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1061191009سرويس 8000 (هشت هزار)567000
1061191010سرويس 16000 (شانزده هزار)585900
1061191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)567000
1061191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)567000
1061191013سرويس 40000 (چهل هزار)718200
1061191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)661500
1061191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1061311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1091111001پياده و سوار کردن موتور1890945
1091111002تعمير کامل موتور7922407.5
1091111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها391230
1091111004باز و بست سر سيلندر1369305
1091111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل782460
1091111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1630125
1091111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي978075
1091111008باز و بست کارتل روغن554242.5
1091111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ195615
1091111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل195615
1091111013تعويض توربو شارژ554242.5
1091111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)195615
1091111015باز و بست اويل پمپ1499715
1091111016تعويض رينگ (پيستون)4401337.5
1091111017باز و بست فلايويل1727932.5
1091111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1793137.5
1091111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)358627.5
1091111020باز و بست پمپ باد619447.5
1091111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر228217.5
1091111022تعويض بوشهاي سيلندر1336702.5
1091111023تاب گيري ميل لنگ326025
1091111024تعمير 1/2 موتور1827000
1091112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل130410
1091112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور163012.5
1091112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش130410
1091112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک228217.5
1091112007باز و بست باک گازوئيل456435
1091112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل228217.5
1091113001باز و بست پمپ سه گوش97807.5
1091113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)130410
1091113003باز و بست کليه لوله انژکتورها228217.5
1091113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور163012.5
1091113005باز و بست پمپ انژکتور749857.5
1091113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور65205
1091114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو228217.5
1091115001باز و بست تسمه پروانه130410
1091115002باز و بست ترموستات163012.5
1091115003باز و بست واتر پمپ195615
1091115004باز و بست فولي پروانه652050
1091121001تعمير گيربکس کامل2216970
1091121002تعمير 1/2 گيربکس1336702.5
1091121003باز و بست درب گيربکس321300
1091121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده567000
1091121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو880267.5
1091121006باز و بست گردگير دسته دنده163012.5
1091121007باز و بست اهرم دسته دنده195615
1091121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده228217.5
1091121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس391230
1091121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1010677.5
1091122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين228217.5
1091122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي423832.5
1091122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1238895
1091132001باز و بست ميل فرمان بلند130410
1091132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند130410
1091132003باز و بست چهار شاخه فرمان195615
1091132004باز و بست لوله فشار هيدروليک130410
1091132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک97807.5
1091132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)326025
1091132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)521640
1091141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1532317.5
1091141002باز و بست ديفرانسيل کامل2097427.5
1091142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب717255
1091142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو456435
1091142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب489037.5
1091142005باز و بست دو دست فنر عقب1271497.5
1091142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب619447.5
1091142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1727932.5
1091142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر260820
1091142009باز و بست يک دست فنر جلو1141087.5
1091142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1467112.5
1091143001باز و بست محور عقب1793137.5
1091143002باز و بست هر دو پلوس586845
1091144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)302400
1091144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)456435
1091145001باز و بست محور جلو1173690
1091145002باز و بست يک توپي چرخ جلو749857.5
1091145003باز و بست شغالدست326025
1091145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون326025
1091145005بازوبست يک توپي چرخ عقب749857.5
1091151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز163012.5
1091151002باز و بست منبع اگزوز228217.5
1091151003باز و بست کل لوله اگزوز489037.5
1091151004باز و بست خفه کن اگزوز195615
1091151005باز و بست، بست اگزوز163012.5
1091152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو619447.5
1091152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب684652.5
1091152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)684652.5
1091152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)684652.5
1091152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف170100
1091152006باز و بست بوستر ترمز جلو260820
1091152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي260820
1091161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)456435
1091161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو423832.5
1091161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام195615
1091161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب163012.5
1091161005باز و بست نمدي سقف554242.5
1091161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)228217.5
1091161007باز و بست صندلي کمک راننده293422.5
1091161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف195615
1091161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف293422.5
1091161010باز و بست موتور برف پاک کن1043280
1091161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه586845
1091161012باز و بست بخاري کامل815062.5
1091161013باز و بست داشبورد847665
1091161014باز و بست فرمان97807.5
1091161015باز و بست پدال ترمز، ترمز554242.5
1091161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ554242.5
1091161017باز و بست اهرم ترمز دستي326025
1091161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1141087.5
1091161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4662157.5
1091161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين652050
1091161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد326025
1091161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده228217.5
1091161023باز و بست دستگيره درب228217.5
1091161024باز و بست نوار دور درب195615
1091161025باز و بست چراغ جلو هر طرف228217.5
1091161026باز و بست سپر جلو456435
1091161027باز و بست جلو پنجره163012.5
1091162001باز و بست پنکه بخاري293422.5
1091162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري228217.5
1091163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)163012.5
1091163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1271497.5
1091163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)130410
1091163004باز و بست استارت423832.5
1091163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)554242.5
1091163006تعمير کامل استارت529200
1091163007باز و بست و نظافت يک باتري163012.5
1091163008باز و بست اتومات راهنما97807.5
1091163009باز و بست بوق شهري163012.5
1091163010باز و بست دسته راهنما228217.5
1091163011باز و بست فشنگي ترمز130410
1091163012باز و بست کيلومتر شمار228217.5
1091163014باز و بست درجه گازوئيل402097.5
1091163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار130410
1091163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار391230
1091163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1173690
1091163018باز و بست سيم کشي شاسي815062.5
1091163019باز و بست دنده استارت521640
1091163020باز و بست دينام260820
1091163021تعمير کامل دينام945472.5
1091163022تعويض ديودهاي دينام423832.5
1091163023باز و بست فولي دينام97807.5
1091163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور195615
1091163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده228217.5
1091163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف195615
1091163027تعويض زغال استارت326025
1091163028تعويض رادياتور بخاري815062.5
1091163029تعويض کمپرسور کولر293422.5
1091163030شارژ کامل سيستم کولر1304100
1091191001باز و بست کامل هواکش163012.5
1091191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين130410
1091191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش163012.5
1091191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1091191005تعويض روغن ديفرانسيل163012.5
1091191006تعويض روغن گيربکس163012.5
1091191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1091191009سرويس 8000 (هشت هزار)567000
1091191010سرويس 16000 (شانزده هزار)585900
1091191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)567000
1091191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)567000
1091191013سرويس 40000 (چهل هزار)718200
1091191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)661500
1091191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1091311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1101111001پياده و سوار کردن موتور1096200
1101111002تعمير کامل موتور3704400
1101111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها226800
1101111004باز و بست سر سيلندر812700
1101111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل453600
1101111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)207900
1101111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي567000
1101111008باز و بست کارتل روغن321300
1101111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو850500
1101111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ56700
1101111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ113400
1101111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل113400
1101111013تعويض توربو شارژ321300
1101111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)113400
1101111015باز و بست اويل پمپ869400
1101111016تعويض رينگ (پيستون)2570400
1101111017باز و بست فلايويل1001700
1101111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1001700
1101111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)207900
1101111020باز و بست پمپ باد359100
1101111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر132300
1101111022تعويض بوشهاي سيلندر774900
1101111023تاب گيري ميل لنگ189000
1101111024تعمير 1/2 موتور1474200
1101112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل75600
1101112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور94500
1101112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور132300
1101112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش75600
1101112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک132300
1101112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني132300
1101112007باز و بست باک گازوئيل264600
1101112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل132300
1101113001باز و بست پمپ سه گوش56700
1101113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)75600
1101113003باز و بست کليه لوله انژکتورها132300
1101113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور94500
1101113005باز و بست پمپ انژکتور434700
1101113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور37800
1101114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو132300
1101115001باز و بست تسمه پروانه75600
1101115002باز و بست ترموستات94500
1101115003باز و بست واتر پمپ113400
1101115004باز و بست فولي پروانه189000
1101121001تعمير گيربکس کامل1474200
1101121002تعمير 1/2 گيربکس831600
1101121003باز و بست درب گيربکس321300
1101121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده567000
1101121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو510300
1101121006باز و بست گردگير دسته دنده94500
1101121007باز و بست اهرم دسته دنده113400
1101121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده132300
1101121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس226800
1101121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس585900
1101122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين132300
1101122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي245700
1101122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ718200
1101132001باز و بست ميل فرمان بلند75600
1101132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند75600
1101132003باز و بست چهار شاخه فرمان113400
1101132004باز و بست لوله فشار هيدروليک75600
1101132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک56700
1101132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)189000
1101132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)302400
1101141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1039500
1101141002باز و بست ديفرانسيل کامل1215900
1101142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب378000
1101142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو245700
1101142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب132300
1101142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب226800
1101142005باز و بست دو دست فنر عقب737100
1101142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب359100
1101142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1001700
1101142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر151200
1101142009باز و بست يک دست فنر جلو661500
1101142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو850500
1101143001باز و بست محور عقب1039500
1101143002باز و بست هر دو پلوس340200
1101144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)302400
1101144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)264600
1101144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان340200
1101145001باز و بست محور جلو642600
1101145002باز و بست يک توپي چرخ جلو434700
1101145003باز و بست شغالدست189000
1101145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون189000
1101151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز94500
1101151002باز و بست منبع اگزوز132300
1101151003باز و بست کل لوله اگزوز283500
1101151004باز و بست خفه کن اگزوز113400
1101151005باز و بست، بست اگزوز94500
1101152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو359100
1101152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب396900
1101152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)396900
1101152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)396900
1101152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف170100
1101152006باز و بست بوستر ترمز جلو151200
1101152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي151200
1101161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)226800
1101161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو226800
1101161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام113400
1101161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب94500
1101161005باز و بست نمدي سقف321300
1101161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)132300
1101161007باز و بست صندلي کمک راننده170100
1101161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف113400
1101161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف170100
1101161010باز و بست موتور برف پاک کن604800
1101161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه340200
1101161012باز و بست بخاري کامل472500
1101161013باز و بست داشبورد491400
1101161014باز و بست فرمان56700
1101161015باز و بست پدال ترمز، ترمز321300
1101161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ321300
1101161017باز و بست اهرم ترمز دستي189000
1101161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض661500
1101161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2702700
1101161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين378000
1101161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد189000
1101161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده132300
1101161023باز و بست دستگيره درب132300
1101161024باز و بست نوار دور درب113400
1101161025باز و بست چراغ جلو هر طرف132300
1101161026باز و بست سپر جلو207900
1101161027باز و بست جلو پنجره94500
1101162001باز و بست پنکه بخاري170100
1101162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري132300
1101163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)94500
1101163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن737100
1101163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)75600
1101163004باز و بست استارت207900
1101163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)321300
1101163006تعمير کامل استارت510300
1101163007باز و بست و نظافت يک باتري94500
1101163008باز و بست اتومات راهنما56700
1101163009باز و بست بوق شهري94500
1101163010باز و بست دسته راهنما132300
1101163011باز و بست فشنگي ترمز75600
1101163012باز و بست کيلومتر شمار132300
1101163014باز و بست درجه گازوئيل94500
1101163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار75600
1101163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار226800
1101163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق680400
1101163018باز و بست سيم کشي شاسي472500
1101163019باز و بست دنده استارت302400
1101163020باز و بست دينام132300
1101163021تعمير کامل دينام529200
1101163022تعويض ديودهاي دينام245700
1101163023باز و بست فولي دينام56700
1101163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور113400
1101163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده132300
1101163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف113400
1101163027تعويض زغال استارت189000
1101163028تعويض رادياتور بخاري472500
1101163029تعويض کمپرسور کولر170100
1101163030شارژ کامل سيستم کولر756000
1101191001باز و بست کامل هواکش94500
1101191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين75600
1101191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش94500
1101191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه113400
1101191005تعويض روغن ديفرانسيل94500
1101191006تعويض روغن گيربکس94500
1101191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن132300
1101191009سرويس 8000 (هشت هزار)567000
1101191010سرويس 16000 (شانزده هزار)585900
1101191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)567000
1101191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)567000
1101191013سرويس 40000 (چهل هزار)718200
1101191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)661500
1121111001پياده و سوار کردن موتور1890945
1121111002تعمير کامل موتور7922407.5
1121111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها391230
1121111004باز و بست سر سيلندر1369305
1121111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل782460
1121111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1630125
1121111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي978075
1121111008باز و بست کارتل روغن554242.5
1121111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ195615
1121111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل195615
1121111013تعويض توربو شارژ554242.5
1121111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)195615
1121111015باز و بست اويل پمپ1499715
1121111016تعويض رينگ (پيستون)4401337.5
1121111017باز و بست فلايويل1727932.5
1121111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1793137.5
1121111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)358627.5
1121111020باز و بست پمپ باد619447.5
1121111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر228217.5
1121111022تعويض بوشهاي سيلندر1336702.5
1121111023تاب گيري ميل لنگ326025
1121111024تعمير 1/2 موتور1827000
1121112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل130410
1121112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور163012.5
1121112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش130410
1121112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک228217.5
1121112007باز و بست باک گازوئيل456435
1121112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل228217.5
1121113001باز و بست پمپ سه گوش97807.5
1121113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)130410
1121113003باز و بست کليه لوله انژکتورها228217.5
1121113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور163012.5
1121113005باز و بست پمپ انژکتور749857.5
1121113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور65205
1121114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو228217.5
1121115001باز و بست تسمه پروانه130410
1121115002باز و بست ترموستات163012.5
1121115003باز و بست واتر پمپ195615
1121115004باز و بست فولي پروانه652050
1121121001تعمير گيربکس کامل2216970
1121121002تعمير 1/2 گيربکس1336702.5
1121121003باز و بست درب گيربکس554242.5
1121121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده978075
1121121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو880267.5
1121121006باز و بست گردگير دسته دنده163012.5
1121121007باز و بست اهرم دسته دنده195615
1121121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده228217.5
1121121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس391230
1121121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1010677.5
1121122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين228217.5
1121122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي423832.5
1121122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1238895
1121132001باز و بست ميل فرمان بلند130410
1121132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند130410
1121132003باز و بست چهار شاخه فرمان195615
1121132004باز و بست لوله فشار هيدروليک130410
1121132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک97807.5
1121132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)326025
1121132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)521640
1121141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1858342.5
1121141002باز و بست ديفرانسيل کامل2097427.5
1121142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب717255
1121142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو456435
1121142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب489037.5
1121142005باز و بست دو دست فنر عقب1271497.5
1121142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب619447.5
1121142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1727932.5
1121142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر260820
1121142009باز و بست يک دست فنر جلو1141087.5
1121142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1467112.5
1121143001باز و بست محور عقب1793137.5
1121143002باز و بست هر دو پلوس586845
1121144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)521640
1121144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)456435
1121144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان586845
1121145001باز و بست محور جلو1173690
1121145002باز و بست يک توپي چرخ جلو749857.5
1121145003باز و بست شغالدست326025
1121145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون326025
1121145005بازوبست يک توپي چرخ عقب749857.5
1121151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز163012.5
1121151002باز و بست منبع اگزوز228217.5
1121151003باز و بست کل لوله اگزوز489037.5
1121151004باز و بست خفه کن اگزوز195615
1121151005باز و بست، بست اگزوز163012.5
1121152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو619447.5
1121152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب684652.5
1121152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)684652.5
1121152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)684652.5
1121152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف293422.5
1121152006باز و بست بوستر ترمز جلو260820
1121152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي260820
1121161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)456435
1121161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو423832.5
1121161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام195615
1121161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب163012.5
1121161005باز و بست نمدي سقف554242.5
1121161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)228217.5
1121161007باز و بست صندلي کمک راننده293422.5
1121161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف195615
1121161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف293422.5
1121161010باز و بست موتور برف پاک کن1043280
1121161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه586845
1121161012باز و بست بخاري کامل815062.5
1121161013باز و بست داشبورد847665
1121161014باز و بست فرمان97807.5
1121161015باز و بست پدال ترمز، ترمز554242.5
1121161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ554242.5
1121161017باز و بست اهرم ترمز دستي326025
1121161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1141087.5
1121161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4662157.5
1121161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين652050
1121161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد326025
1121161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده228217.5
1121161023باز و بست دستگيره درب228217.5
1121161024باز و بست نوار دور درب195615
1121161025باز و بست چراغ جلو هر طرف228217.5
1121161026باز و بست سپر جلو456435
1121161027باز و بست جلو پنجره163012.5
1121162001باز و بست پنکه بخاري293422.5
1121162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري228217.5
1121163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)163012.5
1121163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1271497.5
1121163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)130410
1121163004باز و بست استارت423832.5
1121163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)554242.5
1121163006تعمير کامل استارت912870
1121163007باز و بست و نظافت يک باتري163012.5
1121163008باز و بست اتومات راهنما97807.5
1121163009باز و بست بوق شهري163012.5
1121163010باز و بست دسته راهنما228217.5
1121163011باز و بست فشنگي ترمز130410
1121163012باز و بست کيلومتر شمار228217.5
1121163014باز و بست درجه گازوئيل163012.5
1121163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار130410
1121163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار391230
1121163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1173690
1121163018باز و بست سيم کشي شاسي815062.5
1121163019باز و بست دنده استارت521640
1121163020باز و بست دينام260820
1121163021تعمير کامل دينام945472.5
1121163022تعويض ديودهاي دينام423832.5
1121163023باز و بست فولي دينام97807.5
1121163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور195615
1121163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده228217.5
1121163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف195615
1121163027تعويض زغال استارت326025
1121163028تعويض رادياتور بخاري815062.5
1121163029تعويض کمپرسور کولر293422.5
1121163030شارژ کامل سيستم کولر1304100
1121191001باز و بست کامل هواکش163012.5
1121191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين130410
1121191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش163012.5
1121191005تعويض روغن ديفرانسيل163012.5
1121191006تعويض روغن گيربکس163012.5
1121191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1121191009سرويس 8000 (هشت هزار)567000
1121191010سرويس 16000 (شانزده هزار)585900
1121191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)567000
1121191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)567000
1121191013سرويس 40000 (چهل هزار)718200
1121191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)661500
1121191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1121311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1192111001پياده و سوار کردن موتور1304100
1192111002تعمير کامل موتور4895100
1192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها226800
1192111004باز و بست سر سيلندر875700
1192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل453600
1192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)207900
1192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي567000
1192111008باز و بست کارتل روغن321300
1192111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو888300
1192111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ56700
1192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ113400
1192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل113400
1192111013تعويض توربو شارژ321300
1192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)113400
1192111015باز و بست اويل پمپ869400
1192111016تعويض رينگ (پيستون)2646000
1192111017باز و بست فلايويل1247400
1192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1020600
1192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)245700
1192111020باز و بست پمپ باد359100
1192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر170100
1192111022تعويض بوشهاي سيلندر926100
1192111023تاب گيري ميل لنگ189000
1192111024تعمير 1/2 موتور1946700
1192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل75600
1192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور94500
1192112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور132300
1192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش75600
1192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک132300
1192112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني113400
1192112007باز و بست باک گازوئيل264600
1192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل132300
1192113001باز و بست پمپ سه گوش56700
1192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)75600
1192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها132300
1192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور94500
1192113005باز و بست پمپ انژکتور434700
1192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور37800
1192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو132300
1192115001باز و بست تسمه پروانه75600
1192115002باز و بست ترموستات94500
1192115003باز و بست واتر پمپ113400
1192115004باز و بست فولي پروانه226800
1192121001تعمير گيربکس کامل1625400
1192121002تعمير 1/2 گيربکس1115100
1192121003باز و بست درب گيربکس321300
1192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده567000
1192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو548100
1192121006باز و بست گردگير دسته دنده94500
1192121007باز و بست اهرم دسته دنده113400
1192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده132300
1192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس264600
1192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس604800
1192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين132300
1192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي245700
1192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ869400
1192132001باز و بست ميل فرمان بلند75600
1192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند75600
1192132003باز و بست چهار شاخه فرمان113400
1192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک75600
1192132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک56700
1192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)207900
1192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)302400
1192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1039500
1192141002باز و بست ديفرانسيل کامل378000
1192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب378000
1192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو245700
1192142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب151200
1192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب226800
1192142005باز و بست دو دست فنر عقب737100
1192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب359100
1192142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1001700
1192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر151200
1192142009باز و بست يک دست فنر جلو661500
1192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو850500
1192143001باز و بست محور عقب1039500
1192143002باز و بست هر دو پلوس340200
1192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)302400
1192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)264600
1192144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان340200
1192145001باز و بست محور جلو642600
1192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو434700
1192145003باز و بست شغالدست189000
1192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون189000
1192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز132300
1192151002باز و بست منبع اگزوز132300
1192151003باز و بست کل لوله اگزوز321300
1192151004باز و بست خفه کن اگزوز113400
1192151005باز و بست، بست اگزوز94500
1192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو359100
1192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب396900
1192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)396900
1192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)396900
1192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف170100
1192152006باز و بست بوستر ترمز جلو151200
1192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي151200
1192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)226800
1192161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو226800
1192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام113400
1192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب94500
1192161005باز و بست نمدي سقف321300
1192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)132300
1192161007باز و بست صندلي کمک راننده170100
1192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف113400
1192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف170100
1192161010باز و بست موتور برف پاک کن604800
1192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه340200
1192161012باز و بست بخاري کامل472500
1192161013باز و بست داشبورد491400
1192161014باز و بست فرمان56700
1192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز321300
1192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ321300
1192161017باز و بست اهرم ترمز دستي189000
1192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض661500
1192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2702700
1192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين378000
1192161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد189000
1192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده132300
1192161023باز و بست دستگيره درب132300
1192161024باز و بست نوار دور درب113400
1192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف132300
1192161026باز و بست سپر جلو207900
1192161027باز و بست جلو پنجره94500
1192162001باز و بست پنکه بخاري170100
1192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري132300
1192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)94500
1192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن737100
1192163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)75600
1192163004باز و بست استارت207900
1192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)321300
1192163006تعمير کامل استارت510300
1192163007باز و بست و نظافت يک باتري94500
1192163008باز و بست اتومات راهنما56700
1192163009باز و بست بوق شهري94500
1192163010باز و بست دسته راهنما132300
1192163011باز و بست فشنگي ترمز75600
1192163012باز و بست کيلومتر شمار132300
1192163014باز و بست درجه گازوئيل94500
1192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار75600
1192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار226800
1192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق680400
1192163018باز و بست سيم کشي شاسي472500
1192163019باز و بست دنده استارت302400
1192163020باز و بست دينام132300
1192163021تعمير کامل دينام529200
1192163022تعويض ديودهاي دينام245700
1192163023باز و بست فولي دينام56700
1192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور113400
1192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده132300
1192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف113400
1192163027تعويض زغال استارت189000
1192163028تعويض رادياتور بخاري472500
1192163029تعويض کمپرسور کولر170100
1192163030شارژ کامل سيستم کولر756000
1192191001باز و بست کامل هواکش94500
1192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين75600
1192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش94500
1192191004گريس کاري کامل با گيريس113400
1192191005تعويض روغن ديفرانسيل94500
1192191006تعويض روغن گيربکس94500
1192191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن132300
1192191009سرويس 8000 (هشت هزار)567000
1192191010سرويس 16000 (شانزده هزار)604800
1192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)567000
1192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)604800
1192191013سرويس 40000 (چهل هزار)756000
1192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)737100
2192111001پياده و سوار کردن موتور2249572.5
2192111002تعمير کامل موتور8770072.5
2192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها423832.5
2192111004باز و بست سر سيلندر1510582.5
2192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل880267.5
2192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1630125
2192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي978075
2192111008باز و بست کارتل روغن554242.5
2192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ195615
2192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل195615
2192111013تعويض توربو شارژ619447.5
2192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)195615
2192111015باز و بست اويل پمپ1564920
2192111016تعويض رينگ (پيستون)4466542.5
2192111017باز و بست فلايويل2216970
2192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1923547.5
2192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)423832.5
2192111020باز و بست پمپ باد619447.5
2192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر293422.5
2192111022تعويض بوشهاي سيلندر1597522.5
2192111023تاب گيري ميل لنگ326025
2192111024تعمير 1/2 موتور2022300
2192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل130410
2192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور163012.5
2192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش130410
2192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک228217.5
2192112007باز و بست باک گازوئيل521640
2192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل228217.5
2192113001باز و بست پمپ سه گوش97807.5
2192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)130410
2192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها228217.5
2192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور195615
2192113005باز و بست پمپ انژکتور749857.5
2192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور65205
2192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو260820
2192115001باز و بست تسمه پروانه130410
2192115002باز و بست ترموستات163012.5
2192115003باز و بست واتر پمپ195615
2192115004باز و بست فولي پروانه652050
2192121001تعمير گيربکس کامل3781890
2192121002تعمير 1/2 گيربکس1923547.5
2192121003باز و بست درب گيربکس554242.5
2192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1043280
2192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو945472.5
2192121006باز و بست گردگير دسته دنده163012.5
2192121007باز و بست اهرم دسته دنده195615
2192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده228217.5
2192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس456435
2192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1043280
2192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين260820
2192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي423832.5
2192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1499715
2192132001باز و بست ميل فرمان بلند195615
2192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند195615
2192132003باز و بست چهار شاخه فرمان195615
2192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک130410
2192132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک97807.5
2192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)456435
2192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)521640
2192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1988752.5
2192141002باز و بست ديفرانسيل کامل717255
2192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب782460
2192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو489037.5
2192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب521640
2192142005باز و بست دو دست فنر عقب1271497.5
2192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب619447.5
2192142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1727932.5
2192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر260820
2192142009باز و بست يک دست فنر جلو1141087.5
2192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1467112.5
2192143001باز و بست محور عقب1890945
2192143002باز و بست هر دو پلوس586845
2192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)554242.5
2192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)456435
2192144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان619447.5
2192145001باز و بست محور جلو1238895
2192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو782460
2192145003باز و بست شغالدست326025
2192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون358627.5
2192145005بازوبست يک توپي چرخ عقب782460
2192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز228217.5
2192151002باز و بست منبع اگزوز228217.5
2192151003باز و بست کل لوله اگزوز554242.5
2192151004باز و بست خفه کن اگزوز195615
2192151005باز و بست، بست اگزوز163012.5
2192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو619447.5
2192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب684652.5
2192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)684652.5
2192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)684652.5
2192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف358627.5
2192152006باز و بست بوستر ترمز جلو260820
2192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي293422.5
2192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)554242.5
2192161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو423832.5
2192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام195615
2192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب163012.5
2192161005باز و بست نمدي سقف554242.5
2192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)228217.5
2192161007باز و بست صندلي کمک راننده293422.5
2192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف195615
2192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف293422.5
2192161010باز و بست موتور برف پاک کن1043280
2192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه619447.5
2192161012باز و بست بخاري کامل815062.5
2192161013باز و بست داشبورد880267.5
2192161014باز و بست فرمان97807.5
2192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز554242.5
2192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ554242.5
2192161017باز و بست اهرم ترمز دستي326025
2192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1141087.5
2192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4662157.5
2192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين652050
2192161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد326025
2192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده228217.5
2192161023باز و بست دستگيره درب228217.5
2192161024باز و بست نوار دور درب195615
2192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف228217.5
2192161026باز و بست سپر جلو554242.5
2192161027باز و بست جلو پنجره163012.5
2192162001باز و بست پنکه بخاري293422.5
2192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري260820
2192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)163012.5
2192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1271497.5
2192163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)130410
2192163004باز و بست استارت489037.5
2192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)554242.5
2192163006تعمير کامل استارت945472.5
2192163007باز و بست و نظافت يک باتري163012.5
2192163008باز و بست اتومات راهنما97807.5
2192163009باز و بست بوق شهري163012.5
2192163010باز و بست دسته راهنما228217.5
2192163011باز و بست فشنگي ترمز130410
2192163012باز و بست کيلومتر شمار260820
2192163014باز و بست درجه گازوئيل195615
2192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار130410
2192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار456435
2192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1173690
2192163018باز و بست سيم کشي شاسي815062.5
2192163019باز و بست دنده استارت586845
2192163020باز و بست دينام293422.5
2192163021تعمير کامل دينام978075
2192163022تعويض ديودهاي دينام456435
2192163023باز و بست فولي دينام130410
2192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور195615
2192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده228217.5
2192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف195615
2192163027تعويض زغال استارت391230
2192163028تعويض رادياتور بخاري880267.5
2192163029تعويض کمپرسور کولر358627.5
2192163030شارژ کامل سيستم کولر1304100
2192191001باز و بست کامل هواکش163012.5
2192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين130410
2192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش163012.5
2192191005تعويض روغن ديفرانسيل163012.5
2192191006تعويض روغن گيربکس163012.5
2192191009سرويس 8000 (هشت هزار)604800
2192191010سرويس 16000 (شانزده هزار)604800
2192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)567000
2192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)604800
2192191013سرويس 40000 (چهل هزار)756000
2192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)737100
3752111001پياده و سوار کردن موتور3292852.5
3752111002تعمير کامل موتور10204582.5
3752111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها391230
3752111004باز و بست سر سيلندر2021355
3752111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل782460
3752111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1630125
3752111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي1010677.5
3752111008باز و بست کارتل روغن554242.5
3752111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1564920
3752111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ97807.5
3752111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ195615
3752111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل195615
3752111013تعويض توربو شارژ619447.5
3752111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)195615
3752111015باز و بست اويل پمپ1499715
3752111016تعويض رينگ (پيستون)6129270
3752111017باز و بست فلايويل3162442.5
3752111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1923547.5
3752111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)489037.5
3752111020باز و بست پمپ باد815062.5
3752111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر293422.5
3752111022تعويض بوشهاي سيلندر1597522.5
3752111023تاب گيري ميل لنگ326025
3752111024تعمير 1/2 موتور2353050
3752112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور358627.5
3752112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور293422.5
3752112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک423832.5
3752112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني489037.5
3752112007باز و بست باک گازوئيل489037.5
3752112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل228217.5
3752113001باز و بست پمپ سه گوش97807.5
3752113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)97807.5
3752113003باز و بست کليه لوله انژکتورها228217.5
3752113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور293422.5
3752113005باز و بست پمپ انژکتور489037.5
3752113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور163012.5
3752114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو260820
3752115001باز و بست تسمه پروانه130410
3752115002باز و بست ترموستات163012.5
3752115003باز و بست واتر پمپ195615
3752115004باز و بست فولي پروانه391230
3752121001تعمير گيربکس کامل5607630
3752121002تعمير 1/2 گيربکس1988752.5
3752121003باز و بست درب گيربکس782460
3752121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1630125
3752121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو1108485
3752121006باز و بست گردگير دسته دنده163012.5
3752121007باز و بست اهرم دسته دنده293422.5
3752121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده293422.5
3752121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس521640
3752121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1662727.5
3752122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين228217.5
3752122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي423832.5
3752122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ2445187.5
3752132001باز و بست ميل فرمان بلند130410
3752132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند130410
3752132003باز و بست چهار شاخه فرمان195615
3752132004باز و بست لوله فشار هيدروليک130410
3752132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک97807.5
3752132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)489037.5
3752132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)521640
3752141003باز و بست و تنظيم ديفرانسيل مياني2211300
3752141004باز و بست و تنظيم ديفرانسيل عقب3749287.5
3752141005باز و بست ديفرانسيل مياني2021355
3752141006باز و بست ديفرانسيل عقب1923547.5
3752142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب1369305
3752142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو456435
3752142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب293422.5
3752142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب423832.5
3752142005باز و بست دو دست فنر عقب4727362.5
3752142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب3814492.5
3752142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب3162442.5
3752142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر391230
3752142009باز و بست يک دست فنر جلو1434510
3752142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1597522.5
3752143002باز و بست هر دو پلوس1075882.5
3752143003باز و بست محور مياني عقب1890945
3752144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)521640
3752144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)456435
3752144003باز و بست ميل گاردان ها (از انشعاب به عقب)423832.5
3752144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان586845
3752145001باز و بست محور جلو1434510
3752145002باز و بست يک توپي چرخ جلو749857.5
3752145003باز و بست شغالدست326025
3752145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون326025
3752145005بازوبست يک توپي چرخ عقب749857.5
3752151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز391230
3752151002باز و بست منبع اگزوز326025
3752151003باز و بست کل لوله اگزوز749857.5
3752151004باز و بست خفه کن اگزوز228217.5
3752151005باز و بست، بست اگزوز163012.5
3752152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو619447.5
3752152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب1238895
3752152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)684652.5
3752152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)684652.5
3752152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف293422.5
3752152006باز و بست بوستر ترمز جلو260820
3752152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي260820
3752161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)456435
3752161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو1043280
3752161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام326025
3752161005باز و بست نمدي سقف1662727.5
3752161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)228217.5
3752161007باز و بست صندلي کمک راننده260820
3752161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف358627.5
3752161010باز و بست موتور برف پاک کن1336702.5
3752161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه717255
3752161012باز و بست بخاري کامل2575597.5
3752161013باز و بست داشبورد1141087.5
3752161014باز و بست فرمان97807.5
3752161015باز و بست پدال ترمز، ترمز489037.5
3752161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ489037.5
3752161017باز و بست اهرم ترمز دستي815062.5
3752161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1271497.5
3752161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي48251700
3752161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين782460
3752161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد326025
3752161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده228217.5
3752161023باز و بست دستگيره درب228217.5
3752161024باز و بست نوار دور درب195615
3752161025باز و بست چراغ جلو هر طرف326025
3752161026باز و بست سپر جلو554242.5
3752161027باز و بست جلو پنجره586845
3752162001باز و بست پنکه بخاري2575597.5
3752162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري516206.25
3752163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)163012.5
3752163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن163012.5
3752163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)130410
3752163004باز و بست استارت391230
3752163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)554242.5
3752163006تعمير کامل استارت880267.5
3752163007باز و بست و نظافت يک باتري163012.5
3752163008باز و بست اتومات راهنما97807.5
3752163009باز و بست بوق شهري163012.5
3752163010باز و بست دسته راهنما228217.5
3752163011باز و بست فشنگي ترمز260820
3752163012باز و بست کيلومتر شمار260820
3752163014باز و بست درجه گازوئيل163012.5
3752163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار163012.5
3752163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار391230
3752163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1434510
3752163018باز و بست سيم کشي شاسي880267.5
3752163019باز و بست دنده استارت586845
3752163020باز و بست دينام228217.5
3752163021تعمير کامل دينام945472.5
3752163022تعويض ديودهاي دينام423832.5
3752163023باز و بست فولي دينام97807.5
3752163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور684652.5
3752163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده228217.5
3752163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف195615
3752163027تعويض زغال استارت489037.5
3752163028تعويض رادياتور بخاري2575597.5
3752163029تعويض کمپرسور کولر423832.5
3752163030شارژ کامل سيستم کولر1304100
3752191001باز و بست کامل هواکش260820
3752191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين195615
3752191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش228217.5
3752191005تعويض روغن ديفرانسيل260820
3752191006تعويض روغن گيربکس228217.5
3752191009سرويس 8000 (هشت هزار)642600
3752191010سرويس 16000 (شانزده هزار)680400
3752191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)642600
3752191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)642600
3752191013سرويس 40000 (چهل هزار)1077300
3752191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)888300
1051122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1149540
1051161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف260820
1051163028تعويض رادياتور بخاري724500
1051163030شارژ کامل سيستم کولر1159200
1051191004گريسکاري و آچار کشي جهت سرويس اوليه189000
1051191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1051311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1061111001پياده و سوار کردن موتور1680840
1061111002تعمير کامل موتور7042140
1061111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها347760
1061111004باز و بست سر سيلندر1217160
1061111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل695520
1061111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1449000
1061111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي869400
1061111008باز و بست کارتل روغن492660
1061111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1304100
1061111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ86940
1061111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ173880
1061111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل100800
1061111013تعويض توربو شارژ492660
1061111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)100800
1061111015باز و بست اويل پمپ1333080
1061111016تعويض رينگ (پيستون)3912300
1061111017باز و بست فلايويل1535940
1061111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1593900
1061111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)318780
1061111020باز و بست پمپ باد550620
1061111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر202860
1061111022تعويض بوشهاي سيلندر1188180
1061111023تاب گيري ميل لنگ289800
1061111024تعمير 1/2 موتور1444800
1061112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل115920
1061112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور144900
1061112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش115920
1061112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک202860
1061112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني202860
1061112007باز و بست باک گازوئيل405720
1061112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل202860
1061113001باز و بست پمپ سه گوش86940
1061113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)115920
1061113003باز و بست کليه لوله انژکتورها202860
1061113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور144900
1061113005باز و بست پمپ انژکتور666540
1061113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور57960
1061114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو202860
1061115001باز و بست تسمه پروانه115920
1061115002باز و بست ترموستات144900
1061115003باز و بست واتر پمپ173880
1061115004باز و بست فولي پروانه579600
1061121001تعمير گيربکس کامل1970640
1061121002تعمير 1/2 گيربکس1188180
1061121003باز و بست درب گيربکس492660
1061121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده869400
1061121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو782460
1061121006باز و بست گردگير دسته دنده144900
1061121007باز و بست اهرم دسته دنده173880
1061121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده202860
1061121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس347760
1061121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس898380
1061122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين202860
1061122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي376740
1061122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1101240
1061132001باز و بست ميل فرمان بلند115920
1061132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند115920
1061132003باز و بست چهار شاخه فرمان173880
1061132004باز و بست لوله فشار هيدروليک115920
1061132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک86940
1061132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)289800
1061132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)463680
1061141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1593900
1061141002باز و بست ديفرانسيل کامل1864380
1061142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب637560
1061142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو376740
1061142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب202860
1061142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب434700
1061142005باز و بست دو دست فنر عقب1130220
1061142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب550620
1061142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1535940
1061142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر231840
1061142009باز و بست يک دست فنر جلو1014300
1061142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1304100
1061143001باز و بست محور عقب1593900
1061143002باز و بست هر دو پلوس521640
1061144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)463680
1061144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)405720
1061144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان521640
1061145001باز و بست محور جلو1043280
1061145002باز و بست يک توپي چرخ جلو666540
1061145003باز و بست شغالدست289800
1061145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون289800
1061145005بازوبست يک توپي چرخ عقب666540
1061151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز144900
1061151002باز و بست منبع اگزوز202860
1061151003باز و بست کل لوله اگزوز434700
1061151004باز و بست خفه کن اگزوز173880
1061151005باز و بست، بست اگزوز144900
1061152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو550620
1061152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب608580
1061152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)608580
1061152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)608580
1061152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف260820
1061152006باز و بست بوستر ترمز جلو231840
1061152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي231840
1061161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)347760
1061161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو347760
1061161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام173880
1061161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب144900
1061161005باز و بست نمدي سقف492660
1061161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)202860
1061161007باز و بست صندلي کمک راننده260820
1061161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف173880
1061161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف260820
1061161010باز و بست موتور برف پاک کن927360
1061161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه521640
1061161012باز و بست بخاري کامل724500
1061161013باز و بست داشبورد753480
1061161014باز و بست فرمان86940
1061161015باز و بست پدال ترمز، ترمز492660
1061161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ492660
1061161017باز و بست اهرم ترمز دستي289800
1061161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1014300
1061161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4144140
1061161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين579600
1061161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد289800
1061161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده202860
1061161023باز و بست دستگيره درب202860
1061161024باز و بست نوار دور درب173880
1061161025باز و بست چراغ جلو هر طرف202860
1061161026باز و بست سپر جلو318780
1061161027باز و بست جلو پنجره144900
1061162001باز و بست پنکه بخاري260820
1061162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري202860
1061163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)144900
1061163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1130220
1061163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)115920
1061163004باز و بست استارت376740
1061163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)492660
1061163006تعمير کامل استارت782460
1061163007باز و بست و نظافت يک باتري144900
1061163008باز و بست اتومات راهنما86940
1061163009باز و بست بوق شهري144900
1061163010باز و بست دسته راهنما202860
1061163011باز و بست فشنگي ترمز115920
1061163012باز و بست کيلومتر شمار202860
1061163014باز و بست درجه گازوئيل357420
1061163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار115920
1061163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار347760
1061163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1043280
1061163018باز و بست سيم کشي شاسي724500
1061163019باز و بست دنده استارت463680
1061163020باز و بست دينام202860
1061163021تعمير کامل دينام811440
1061163022تعويض ديودهاي دينام376740
1061163023باز و بست فولي دينام86940
1061163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور173880
1061163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده202860
1061163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف173880
1061163027تعويض زغال استارت289800
1061163028تعويض رادياتور بخاري724500
1061163029تعويض کمپرسور کولر260820
1061163030شارژ کامل سيستم کولر1159200
1061191001باز و بست کامل هواکش144900
1061191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين115920
1061191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش144900
1061191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1061191005تعويض روغن ديفرانسيل144900
1061191006تعويض روغن گيربکس144900
1061191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1061191009سرويس 8000 (هشت هزار)504000
1061191010سرويس 16000 (شانزده هزار)520800
1061191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)504000
1061191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)504000
1061191013سرويس 40000 (چهل هزار)638400
1061191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)588000
1061191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1061311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1091111001پياده و سوار کردن موتور1680840
1091111002تعمير کامل موتور7042140
1091111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها347760
1091111004باز و بست سر سيلندر1217160
1091111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل695520
1091111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1449000
1091111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي869400
1091111008باز و بست کارتل روغن492660
1091111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ173880
1091111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل173880
1091111013تعويض توربو شارژ492660
1091111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)173880
1091111015باز و بست اويل پمپ1333080
1091111016تعويض رينگ (پيستون)3912300
1091111017باز و بست فلايويل1535940
1091111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1593900
1091111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)318780
1091111020باز و بست پمپ باد550620
1091111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر202860
1091111022تعويض بوشهاي سيلندر1188180
1091111023تاب گيري ميل لنگ289800
1091111024تعمير 1/2 موتور1624000.35
1091112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل115920
1091112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور144900
1091112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش115920
1091112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک202860
1091112007باز و بست باک گازوئيل405720
1091112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل202860
1091113001باز و بست پمپ سه گوش86940
1091113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)115920
1091113003باز و بست کليه لوله انژکتورها202860
1091113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور144900
1091113005باز و بست پمپ انژکتور666540
1091113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور57960
1091114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو202860
1091115001باز و بست تسمه پروانه115920
1091115002باز و بست ترموستات144900
1091115003باز و بست واتر پمپ173880
1091115004باز و بست فولي پروانه579600
1091121001تعمير گيربکس کامل1970640
1091121002تعمير 1/2 گيربکس1188180
1091121003باز و بست درب گيربکس285600
1091121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده504000
1091121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو782460
1091121006باز و بست گردگير دسته دنده144900
1091121007باز و بست اهرم دسته دنده173880
1091121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده202860
1091121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس347760
1091121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس898380
1091122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين202860
1091122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي376740
1091122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1101240
1091132001باز و بست ميل فرمان بلند115920
1091132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند115920
1091132003باز و بست چهار شاخه فرمان173880
1091132004باز و بست لوله فشار هيدروليک115920
1091132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک86940
1091132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)289800
1091132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)463680
1091141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1362060
1091141002باز و بست ديفرانسيل کامل1864380
1091142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب637560
1091142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو405720
1091142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب434700
1091142005باز و بست دو دست فنر عقب1130220
1091142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب550620
1091142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1535940
1091142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر231840
1091142009باز و بست يک دست فنر جلو1014300
1091142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1304100
1091143001باز و بست محور عقب1593900
1091143002باز و بست هر دو پلوس521640
1091144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)268800
1091144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)405720
1091145001باز و بست محور جلو1043280
1091145002باز و بست يک توپي چرخ جلو666540
1091145003باز و بست شغالدست289800
1091145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون289800
1091145005بازوبست يک توپي چرخ عقب666540
1091151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز144900
1091151002باز و بست منبع اگزوز202860
1091151003باز و بست کل لوله اگزوز434700
1091151004باز و بست خفه کن اگزوز173880
1091151005باز و بست، بست اگزوز144900
1091152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو550620
1091152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب608580
1091152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)608580
1091152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)608580
1091152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف151200
1091152006باز و بست بوستر ترمز جلو231840
1091152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي231840
1091161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)405720
1091161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو376740
1091161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام173880
1091161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب144900
1091161005باز و بست نمدي سقف492660
1091161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)202860
1091161007باز و بست صندلي کمک راننده260820
1091161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف173880
1091161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف260820
1091161010باز و بست موتور برف پاک کن927360
1091161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه521640
1091161012باز و بست بخاري کامل724500
1091161013باز و بست داشبورد753480
1091161014باز و بست فرمان86940
1091161015باز و بست پدال ترمز، ترمز492660
1091161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ492660
1091161017باز و بست اهرم ترمز دستي289800
1091161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1014300
1091161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4144140
1091161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين579600
1091161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد289800
1091161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده202860
1091161023باز و بست دستگيره درب202860
1091161024باز و بست نوار دور درب173880
1091161025باز و بست چراغ جلو هر طرف202860
1091161026باز و بست سپر جلو405720
1091161027باز و بست جلو پنجره144900
1091162001باز و بست پنکه بخاري260820
1091162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري202860
1091163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)144900
1091163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1130220
1091163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)115920
1091163004باز و بست استارت376740
1091163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)492660
1091163006تعمير کامل استارت470400
1091163007باز و بست و نظافت يک باتري144900
1091163008باز و بست اتومات راهنما86940
1091163009باز و بست بوق شهري144900
1091163010باز و بست دسته راهنما202860
1091163011باز و بست فشنگي ترمز115920
1091163012باز و بست کيلومتر شمار202860
1091163014باز و بست درجه گازوئيل357420
1091163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار115920
1091163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار347760
1091163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1043280
1091163018باز و بست سيم کشي شاسي724500
1091163019باز و بست دنده استارت463680
1091163020باز و بست دينام231840
1091163021تعمير کامل دينام840420
1091163022تعويض ديودهاي دينام376740
1091163023باز و بست فولي دينام86940
1091163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور173880
1091163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده202860
1091163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف173880
1091163027تعويض زغال استارت289800
1091163028تعويض رادياتور بخاري724500
1091163029تعويض کمپرسور کولر260820
1091163030شارژ کامل سيستم کولر1159200
1091191001باز و بست کامل هواکش144900
1091191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين115920
1091191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش144900
1091191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1091191005تعويض روغن ديفرانسيل144900
1091191006تعويض روغن گيربکس144900
1091191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1091191009سرويس 8000 (هشت هزار)504000
1091191010سرويس 16000 (شانزده هزار)520800
1091191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)504000
1091191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)504000
1091191013سرويس 40000 (چهل هزار)638400
1091191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)588000
1091191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1091311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1101111001پياده و سوار کردن موتور974400
1101111002تعمير کامل موتور3292800
1101111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها201600
1101111004باز و بست سر سيلندر722400
1101111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل403200
1101111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)184800
1101111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي504000
1101111008باز و بست کارتل روغن285600
1101111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو756000
1101111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ50400
1101111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ100800
1101111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل100800
1101111013تعويض توربو شارژ285600
1101111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)100800
1101111015باز و بست اويل پمپ772800
1101111016تعويض رينگ (پيستون)2284800
1101111017باز و بست فلايويل890400
1101111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)890400
1101111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)184800
1101111020باز و بست پمپ باد319200
1101111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر117600
1101111022تعويض بوشهاي سيلندر688800
1101111023تاب گيري ميل لنگ168000
1101111024تعمير 1/2 موتور1310400
1101112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل67200
1101112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور84000
1101112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور117600
1101112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش67200
1101112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک117600
1101112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني117600
1101112007باز و بست باک گازوئيل235200
1101112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل117600
1101113001باز و بست پمپ سه گوش50400
1101113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)67200
1101113003باز و بست کليه لوله انژکتورها117600
1101113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور84000
1101113005باز و بست پمپ انژکتور386400
1101113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور33600
1101114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو117600
1101115001باز و بست تسمه پروانه67200
1101115002باز و بست ترموستات84000
1101115003باز و بست واتر پمپ100800
1101115004باز و بست فولي پروانه168000
1101121001تعمير گيربکس کامل1310400
1101121002تعمير 1/2 گيربکس739200
1101121003باز و بست درب گيربکس285600
1101121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده504000
1101121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو453600
1101121006باز و بست گردگير دسته دنده84000
1101121007باز و بست اهرم دسته دنده100800
1101121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده117600
1101121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس201600
1101121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس520800
1101122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين117600
1101122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي218400
1101122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ638400
1101132001باز و بست ميل فرمان بلند67200
1101132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند67200
1101132003باز و بست چهار شاخه فرمان100800
1101132004باز و بست لوله فشار هيدروليک67200
1101132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک50400
1101132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)168000
1101132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)268800
1101141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون924000
1101141002باز و بست ديفرانسيل کامل1080799.65
1101142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب336000
1101142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو218400
1101142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب117600
1101142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب201600
1101142005باز و بست دو دست فنر عقب655200
1101142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب319200
1101142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب890400
1101142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر134400
1101142009باز و بست يک دست فنر جلو588000
1101142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو756000
1101143001باز و بست محور عقب924000
1101143002باز و بست هر دو پلوس302400
1101144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)268800
1101144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)235200
1101144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان302400
1101145001باز و بست محور جلو571200
1101145002باز و بست يک توپي چرخ جلو386400
1101145003باز و بست شغالدست168000
1101145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون168000
1101151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز84000
1101151002باز و بست منبع اگزوز117600
1101151003باز و بست کل لوله اگزوز252000
1101151004باز و بست خفه کن اگزوز100800
1101151005باز و بست، بست اگزوز84000
1101152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو319200
1101152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب352800
1101152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)352800
1101152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)352800
1101152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف151200
1101152006باز و بست بوستر ترمز جلو134400
1101152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي134400
1101161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)201600
1101161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو201600
1101161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام100800
1101161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب84000
1101161005باز و بست نمدي سقف285600
1101161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)117600
1101161007باز و بست صندلي کمک راننده151200
1101161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف100800
1101161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف151200
1101161010باز و بست موتور برف پاک کن537600
1101161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه302400
1101161012باز و بست بخاري کامل420000
1101161013باز و بست داشبورد436800
1101161014باز و بست فرمان50400
1101161015باز و بست پدال ترمز، ترمز285600
1101161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ285600
1101161017باز و بست اهرم ترمز دستي168000
1101161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض588000
1101161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2402400
1101161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين336000
1101161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد168000
1101161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده117600
1101161023باز و بست دستگيره درب117600
1101161024باز و بست نوار دور درب100800
1101161025باز و بست چراغ جلو هر طرف117600
1101161026باز و بست سپر جلو184800
1101161027باز و بست جلو پنجره84000
1101162001باز و بست پنکه بخاري151200
1101162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري117600
1101163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)84000
1101163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن655200
1101163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)67200
1101163004باز و بست استارت184800
1101163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)285600
1101163006تعمير کامل استارت453600
1101163007باز و بست و نظافت يک باتري84000
1101163008باز و بست اتومات راهنما50400
1101163009باز و بست بوق شهري84000
1101163010باز و بست دسته راهنما117600
1101163011باز و بست فشنگي ترمز67200
1101163012باز و بست کيلومتر شمار117600
1101163014باز و بست درجه گازوئيل84000
1101163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار67200
1101163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار201600
1101163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق604800
1101163018باز و بست سيم کشي شاسي420000
1101163019باز و بست دنده استارت268800
1101163020باز و بست دينام117600
1101163021تعمير کامل دينام470400
1101163022تعويض ديودهاي دينام218400
1101163023باز و بست فولي دينام50400
1101163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور100800
1101163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده117600
1101163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف100800
1101163027تعويض زغال استارت168000
1101163028تعويض رادياتور بخاري420000
1101163029تعويض کمپرسور کولر151200
1101163030شارژ کامل سيستم کولر672000
1101191001باز و بست کامل هواکش84000
1101191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين67200
1101191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش84000
1101191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه100800
1101191005تعويض روغن ديفرانسيل84000
1101191006تعويض روغن گيربکس84000
1101191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن117600
1101191009سرويس 8000 (هشت هزار)504000
1101191010سرويس 16000 (شانزده هزار)520800
1101191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)504000
1101191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)504000
1101191013سرويس 40000 (چهل هزار)638400
1101191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)588000
1101311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1121111001پياده و سوار کردن موتور1680840
1121111002تعمير کامل موتور7042140
1121111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها347760
1121111004باز و بست سر سيلندر1217160
1121111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل695520
1121111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1449000
1121111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي869400
1121111008باز و بست کارتل روغن492660
1121111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ173880
1121111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل173880
1121111013تعويض توربو شارژ492660
1121111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)173880
1121111015باز و بست اويل پمپ1333080
1121111016تعويض رينگ (پيستون)3912300
1121111017باز و بست فلايويل1535940
1121111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1593900
1121111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)318780
1121111020باز و بست پمپ باد550620
1121111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر202860
1121111022تعويض بوشهاي سيلندر1188180
1121111023تاب گيري ميل لنگ289800
1121111024تعمير 1/2 موتور1624000.35
1121112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل115920
1121112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور144900
1121112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش115920
1121112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک202860
1121112007باز و بست باک گازوئيل405720
1121112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل202860
1121113001باز و بست پمپ سه گوش86940
1121113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)115920
1121113003باز و بست کليه لوله انژکتورها202860
1121113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور144900
1121113005باز و بست پمپ انژکتور666540
1121113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور57960
1121114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو202860
1121115001باز و بست تسمه پروانه115920
1121115002باز و بست ترموستات144900
1121115003باز و بست واتر پمپ173880
1121115004باز و بست فولي پروانه579600
1121121001تعمير گيربکس کامل1970640
1121121002تعمير 1/2 گيربکس1188180
1121121003باز و بست درب گيربکس492660
1121121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده869400
1121121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو782460
1121121006باز و بست گردگير دسته دنده144900
1121121007باز و بست اهرم دسته دنده173880
1121121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده202860
1121121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس347760
1121121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس898380
1121122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين202860
1121122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي376740
1121122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1101240
1121132001باز و بست ميل فرمان بلند115920
1121132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند115920
1121132003باز و بست چهار شاخه فرمان173880
1121132004باز و بست لوله فشار هيدروليک115920
1121132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک86940
1121132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)289800
1121132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)463680
1121141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1651860
1121141002باز و بست ديفرانسيل کامل1864380
1121142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب637560
1121142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو405720
1121142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب434700
1121142005باز و بست دو دست فنر عقب1130220
1121142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب550620
1121142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1535940
1121142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر231840
1121142009باز و بست يک دست فنر جلو1014300
1121142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1304100
1121143001باز و بست محور عقب1593900
1121143002باز و بست هر دو پلوس521640
1121144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)463680
1121144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)405720
1121144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان521640
1121145001باز و بست محور جلو1043280
1121145002باز و بست يک توپي چرخ جلو666540
1121145003باز و بست شغالدست289800
1121145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون289800
1121145005بازوبست يک توپي چرخ عقب666540
1121151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز144900
1121151002باز و بست منبع اگزوز202860
1121151003باز و بست کل لوله اگزوز434700
1121151004باز و بست خفه کن اگزوز173880
1121151005باز و بست، بست اگزوز144900
1121152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو550620
1121152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب608580
1121152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)608580
1121152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)608580
1121152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف260820
1121152006باز و بست بوستر ترمز جلو231840
1121152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي231840
1121161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)405720
1121161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو376740
1121161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام173880
1121161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب144900
1121161005باز و بست نمدي سقف492660
1121161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)202860
1121161007باز و بست صندلي کمک راننده260820
1121161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف173880
1121161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف260820
1121161010باز و بست موتور برف پاک کن927360
1121161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه521640
1121161012باز و بست بخاري کامل724500
1121161013باز و بست داشبورد753480
1121161014باز و بست فرمان86940
1121161015باز و بست پدال ترمز، ترمز492660
1121161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ492660
1121161017باز و بست اهرم ترمز دستي289800
1121161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1014300
1121161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4144140
1121161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين579600
1121161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد289800
1121161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده202860
1121161023باز و بست دستگيره درب202860
1121161024باز و بست نوار دور درب173880
1121161025باز و بست چراغ جلو هر طرف202860
1121161026باز و بست سپر جلو405720
1121161027باز و بست جلو پنجره144900
1121162001باز و بست پنکه بخاري260820
1121162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري202860
1121163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)144900
1121163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1130220
1121163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)115920
1121163004باز و بست استارت376740
1121163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)492660
1121163006تعمير کامل استارت811440
1121163007باز و بست و نظافت يک باتري144900
1121163008باز و بست اتومات راهنما86940
1121163009باز و بست بوق شهري144900
1121163010باز و بست دسته راهنما202860
1121163011باز و بست فشنگي ترمز115920
1121163012باز و بست کيلومتر شمار202860
1121163014باز و بست درجه گازوئيل144900
1121163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار115920
1121163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار347760
1121163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1043280
1121163018باز و بست سيم کشي شاسي724500
1121163019باز و بست دنده استارت463680
1121163020باز و بست دينام231840
1121163021تعمير کامل دينام840420
1121163022تعويض ديودهاي دينام376740
1121163023باز و بست فولي دينام86940
1121163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور173880
1121163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده202860
1121163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف173880
1121163027تعويض زغال استارت289800
1121163028تعويض رادياتور بخاري724500
1121163029تعويض کمپرسور کولر260820
1121163030شارژ کامل سيستم کولر1159200
1121191001باز و بست کامل هواکش144900
1121191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين115920
1121191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش144900
1121191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1121191005تعويض روغن ديفرانسيل144900
1121191006تعويض روغن گيربکس144900
1121191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1121191009سرويس 8000 (هشت هزار)504000
1121191010سرويس 16000 (شانزده هزار)520800
1121191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)504000
1121191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)504000
1121191013سرويس 40000 (چهل هزار)638400
1121191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)588000
1192111001پياده و سوار کردن موتور1159200
1192111002تعمير کامل موتور4351200
1192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها201600
1192111004باز و بست سر سيلندر778399.65
1192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل403200
1192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)184800
1192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي504000
1192111008باز و بست کارتل روغن285600
1192111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو789600
1192111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ50400
1192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ100800
1192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل100800
1192111013تعويض توربو شارژ285600
1192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)100800
1192111015باز و بست اويل پمپ772800
1192111016تعويض رينگ (پيستون)2352000
1192111017باز و بست فلايويل1108800
1192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)907200
1192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)218400
1192111020باز و بست پمپ باد319200
1192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر151200
1192111022تعويض بوشهاي سيلندر823200
1192111023تاب گيري ميل لنگ168000
1192111024تعمير 1/2 موتور1730400
1192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل67200
1192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور84000
1192112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور117600
1192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش67200
1192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک117600
1192112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني100800
1192112007باز و بست باک گازوئيل235200
1192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل117600
1192113001باز و بست پمپ سه گوش50400
1192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)67200
1192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها117600
1192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور84000
1192113005باز و بست پمپ انژکتور386400
1192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور33600
1192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو117600
1192115001باز و بست تسمه پروانه67200
1192115002باز و بست ترموستات84000
1192115003باز و بست واتر پمپ100800
1192115004باز و بست فولي پروانه201600
1192121001تعمير گيربکس کامل1444800
1192121002تعمير 1/2 گيربکس991200
1192121003باز و بست درب گيربکس285600
1192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده504000
1192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو487200
1192121006باز و بست گردگير دسته دنده84000
1192121007باز و بست اهرم دسته دنده100800
1192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده117600
1192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس235200
1192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس537600
1192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين117600
1192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي218400
1192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ772800
1192132001باز و بست ميل فرمان بلند67200
1192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند67200
1192132003باز و بست چهار شاخه فرمان100800
1192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک67200
1192132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک50400
1192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)184800
1192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)268800
1192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون924000
1192141002باز و بست ديفرانسيل کامل336000
1192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب336000
1192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو218400
1192142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب134400
1192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب201600
1192142005باز و بست دو دست فنر عقب655200
1192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب319200
1192142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب890400
1192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر134400
1192142009باز و بست يک دست فنر جلو588000
1192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو756000
1192143001باز و بست محور عقب924000
1192143002باز و بست هر دو پلوس302400
1192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)268800
1192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)235200
1192144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان302400
1192145001باز و بست محور جلو571200
1192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو386400
1192145003باز و بست شغالدست168000
1192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون168000
1192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز117600
1192151002باز و بست منبع اگزوز117600
1192151003باز و بست کل لوله اگزوز285600
1192151004باز و بست خفه کن اگزوز100800
1192151005باز و بست، بست اگزوز84000
1192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو319200
1192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب352800
1192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)352800
1192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)352800
1192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف151200
1192152006باز و بست بوستر ترمز جلو134400
1192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي134400
1192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)201600
1192161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو201600
1192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام100800
1192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب84000
1192161005باز و بست نمدي سقف285600
1192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)117600
1192161007باز و بست صندلي کمک راننده151200
1192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف100800
1192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف151200
1192161010باز و بست موتور برف پاک کن537600
1192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه302400
1192161012باز و بست بخاري کامل420000
1192161013باز و بست داشبورد436800
1192161014باز و بست فرمان50400
1192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز285600
1192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ285600
1192161017باز و بست اهرم ترمز دستي168000
1192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض588000
1192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2402400
1192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين336000
1192161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد168000
1192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده117600
1192161023باز و بست دستگيره درب117600
1192161024باز و بست نوار دور درب100800
1192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف117600
1192161026باز و بست سپر جلو184800
1192161027باز و بست جلو پنجره84000
1192162001باز و بست پنکه بخاري151200
1192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري117600
1192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)84000
1192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن655200
1192163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)67200
1192163004باز و بست استارت184800
1192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)285600
1192163006تعمير کامل استارت453600
1192163007باز و بست و نظافت يک باتري84000
1192163008باز و بست اتومات راهنما50400
1192163009باز و بست بوق شهري84000
1192163010باز و بست دسته راهنما117600
1192163011باز و بست فشنگي ترمز67200
1192163012باز و بست کيلومتر شمار117600
1192163014باز و بست درجه گازوئيل84000
1192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار67200
1192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار201600
1192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق604800
1192163018باز و بست سيم کشي شاسي420000
1192163019باز و بست دنده استارت268800
1192163020باز و بست دينام117600
1192163021تعمير کامل دينام470400
1192163022تعويض ديودهاي دينام218400
1192163023باز و بست فولي دينام50400
1192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور100800
1192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده117600
1192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف100800
1192163027تعويض زغال استارت168000
1192163028تعويض رادياتور بخاري420000
1192163029تعويض کمپرسور کولر151200
1192163030شارژ کامل سيستم کولر672000
1192191001باز و بست کامل هواکش84000
1192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين67200
1192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش84000
1192191004گريس کاري کامل با گيريس100800
1192191005تعويض روغن ديفرانسيل84000
1192191006تعويض روغن گيربکس84000
1192191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن117600
1192191009سرويس 8000 (هشت هزار)504000
1192191010سرويس 16000 (شانزده هزار)537600
1192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)504000
1192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)537600
1192191013سرويس 40000 (چهل هزار)672000
1192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)655200
2192111001پياده و سوار کردن موتور1999620
2192111002تعمير کامل موتور7795620
2192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها376740
2192111004باز و بست سر سيلندر1342740
2192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل782460
2192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1449000
2192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي869400
2192111008باز و بست کارتل روغن492660
2192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ173880
2192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل173880
2192111013تعويض توربو شارژ550620
2192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)173880
2192111015باز و بست اويل پمپ1391040
2192111016تعويض رينگ (پيستون)3970260
2192111017باز و بست فلايويل1970640
2192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1709820
2192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)376740
2192111020باز و بست پمپ باد550620
2192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر260820
2192111022تعويض بوشهاي سيلندر1420020
2192111023تاب گيري ميل لنگ289800
2192111024تعمير 1/2 موتور1797600
2192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل115920
2192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور144900
2192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش115920
2192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک202860
2192112007باز و بست باک گازوئيل463680
2192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل202860
2192113001باز و بست پمپ سه گوش86940
2192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)115920
2192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها202860
2192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور173880
2192113005باز و بست پمپ انژکتور666540
2192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور57960
2192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو231840
2192115001باز و بست تسمه پروانه115920
2192115002باز و بست ترموستات144900
2192115003باز و بست واتر پمپ173880
2192115004باز و بست فولي پروانه579600
2192121001تعمير گيربکس کامل3361680
2192121002تعمير 1/2 گيربکس1709820
2192121003باز و بست درب گيربکس492660
2192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده927360
2192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو840420
2192121006باز و بست گردگير دسته دنده144900
2192121007باز و بست اهرم دسته دنده173880
2192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده202860
2192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس405720
2192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس927360
2192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين231840
2192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي376740
2192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1333080
2192132001باز و بست ميل فرمان بلند173880
2192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند173880
2192132003باز و بست چهار شاخه فرمان173880
2192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک115920
2192132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک86940
2192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)405720
2192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)463680
2192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1767780
2192141002باز و بست ديفرانسيل کامل637560
2192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب695520
2192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو434700
2192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب463680
2192142005باز و بست دو دست فنر عقب1130220
2192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب550620
2192142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1535940
2192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر231840
2192142009باز و بست يک دست فنر جلو1014300
2192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1304100
2192143001باز و بست محور عقب1680840
2192143002باز و بست هر دو پلوس521640
2192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)492660
2192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)405720
2192144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان550620
2192145001باز و بست محور جلو1101240
2192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو695520
2192145003باز و بست شغالدست289800
2192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون318780
2192145005بازوبست يک توپي چرخ عقب695520
2192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز202860
2192151002باز و بست منبع اگزوز202860
2192151003باز و بست کل لوله اگزوز492660
2192151004باز و بست خفه کن اگزوز173880
2192151005باز و بست، بست اگزوز144900
2192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو550620
2192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب608580
2192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)608580
2192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)608580
2192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف318780
2192152006باز و بست بوستر ترمز جلو231840
2192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي260820
2192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)492660
2192161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو376740
2192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام173880
2192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب144900
2192161005باز و بست نمدي سقف492660
2192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)202860
2192161007باز و بست صندلي کمک راننده260820
2192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف173880
2192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف260820
2192161010باز و بست موتور برف پاک کن927360
2192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه550620
2192161012باز و بست بخاري کامل724500
2192161013باز و بست داشبورد782460
2192161014باز و بست فرمان86940
2192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز492660
2192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ492660
2192161017باز و بست اهرم ترمز دستي289800
2192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1014300
2192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي4144140
2192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين579600
2192161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد289800
2192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده202860
2192161023باز و بست دستگيره درب202860
2192161024باز و بست نوار دور درب173880
2192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف202860
2192161026باز و بست سپر جلو492660
2192161027باز و بست جلو پنجره144900
2192162001باز و بست پنکه بخاري260820
2192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري231840
2192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)144900
2192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن1130220
2192163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)115920
2192163004باز و بست استارت434700
2192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)492660
2192163006تعمير کامل استارت840420
2192163007باز و بست و نظافت يک باتري144900
2192163008باز و بست اتومات راهنما86940
2192163009باز و بست بوق شهري144900
2192163010باز و بست دسته راهنما202860
2192163011باز و بست فشنگي ترمز115920
2192163012باز و بست کيلومتر شمار231840
2192163014باز و بست درجه گازوئيل173880
2192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار115920
2192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار405720
2192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1043280
2192163018باز و بست سيم کشي شاسي724500
2192163019باز و بست دنده استارت521640
2192163020باز و بست دينام260820
2192163021تعمير کامل دينام869400
2192163022تعويض ديودهاي دينام405720
2192163023باز و بست فولي دينام115920
2192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور173880
2192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده202860
2192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف173880
2192163027تعويض زغال استارت347760
2192163028تعويض رادياتور بخاري782460
2192163029تعويض کمپرسور کولر318780
2192163030شارژ کامل سيستم کولر1159200
2192191001باز و بست کامل هواکش144900
2192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين115920
2192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش144900
2192191005تعويض روغن ديفرانسيل144900
2192191006تعويض روغن گيربکس144900
2192191009سرويس 8000 (هشت هزار)537600
2192191010سرويس 16000 (شانزده هزار)537600
2192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)504000
2192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)537600
2192191013سرويس 40000 (چهل هزار)672000
2192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)655200
3752111001پياده و سوار کردن موتور2926980
3752111002تعمير کامل موتور9070740
3752111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها347760
3752111004باز و بست سر سيلندر1796760
3752111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل695520
3752111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1449000
3752111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي898380
3752111008باز و بست کارتل روغن492660
3752111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1391040
3752111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ86940
3752111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ173880
3752111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل173880
3752111013تعويض توربو شارژ550620
3752111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)173880
3752111015باز و بست اويل پمپ1333080
3752111016تعويض رينگ (پيستون)5448240
3752111017باز و بست فلايويل2811060
3752111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1709820
3752111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)434700
3752111020باز و بست پمپ باد724500
3752111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر260820
3752111022تعويض بوشهاي سيلندر1420020
3752111023تاب گيري ميل لنگ289800
3752111024تعمير 1/2 موتور2091600
3752112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور318780
3752112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور260820
3752112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک376740
3752112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني434700
3752112007باز و بست باک گازوئيل434700
3752112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل202860
3752113001باز و بست پمپ سه گوش86940
3752113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)86940
3752113003باز و بست کليه لوله انژکتورها202860
3752113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور260820
3752113005باز و بست پمپ انژکتور434700
3752113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور144900
3752114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو231840
3752115001باز و بست تسمه پروانه115920
3752115002باز و بست ترموستات144900
3752115003باز و بست واتر پمپ173880
3752115004باز و بست فولي پروانه347760
3752121001تعمير گيربکس کامل4984560
3752121002تعمير 1/2 گيربکس1767780
3752121003باز و بست درب گيربکس695520
3752121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1449000
3752121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو985320
3752121006باز و بست گردگير دسته دنده144900
3752121007باز و بست اهرم دسته دنده260820
3752121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده260820
3752121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس463680
3752121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1477980
3752122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين202860
3752122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي376740
3752122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ2173500
3752132001باز و بست ميل فرمان بلند115920
3752132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند115920
3752132003باز و بست چهار شاخه فرمان173880
3752132004باز و بست لوله فشار هيدروليک115920
3752132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک86940
3752132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)434700
3752132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)463680
3752141003باز و بست و تنظيم ديفرانسيل مياني1965600
3752141004باز و بست و تنظيم ديفرانسيل عقب3332700
3752141005باز و بست ديفرانسيل مياني1796760
3752141006باز و بست ديفرانسيل عقب1709820
3752142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب1217160
3752142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو405720
3752142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب260820
3752142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب376740
3752142005باز و بست دو دست فنر عقب4202100
3752142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب3390660
3752142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب2811060
3752142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر347760
3752142009باز و بست يک دست فنر جلو1275120
3752142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1420020
3752143002باز و بست هر دو پلوس956340
3752143003باز و بست محور مياني عقب1680840
3752144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)463680
3752144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)405720
3752144003باز و بست ميل گاردان ها (از انشعاب به عقب)376740
3752144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان521640
3752145001باز و بست محور جلو1275120
3752145002باز و بست يک توپي چرخ جلو666540
3752145003باز و بست شغالدست289800
3752145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون289800
3752145005بازوبست يک توپي چرخ عقب666540
3752151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز347760
3752151002باز و بست منبع اگزوز289800
3752151003باز و بست کل لوله اگزوز666540
3752151004باز و بست خفه کن اگزوز202860
3752151005باز و بست، بست اگزوز144900
3752152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو550620
3752152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب1101240
3752152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)608580
3752152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)608580
3752152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف260820
3752152006باز و بست بوستر ترمز جلو231840
3752152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي231840
3752161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)405720
3752161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو927360
3752161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام289800
3752161005باز و بست نمدي سقف1477980
3752161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)202860
3752161007باز و بست صندلي کمک راننده231840
3752161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف318780
3752161010باز و بست موتور برف پاک کن1188180
3752161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه637560
3752161012باز و بست بخاري کامل2289420
3752161013باز و بست داشبورد1014300
3752161014باز و بست فرمان86940
3752161015باز و بست پدال ترمز، ترمز434700
3752161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ434700
3752161017باز و بست اهرم ترمز دستي724500
3752161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض1130220
3752161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي42890400
3752161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين695520
3752161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد289800
3752161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده202860
3752161023باز و بست دستگيره درب202860
3752161024باز و بست نوار دور درب173880
3752161025باز و بست چراغ جلو هر طرف289800
3752161026باز و بست سپر جلو492660
3752161027باز و بست جلو پنجره521640
3752162001باز و بست پنکه بخاري2289420
3752162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري458850
3752163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)144900
3752163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن144900
3752163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)115920
3752163004باز و بست استارت347760
3752163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)492660
3752163006تعمير کامل استارت782460
3752163007باز و بست و نظافت يک باتري144900
3752163008باز و بست اتومات راهنما86940
3752163009باز و بست بوق شهري144900
3752163010باز و بست دسته راهنما202860
3752163011باز و بست فشنگي ترمز231840
3752163012باز و بست کيلومتر شمار231840
3752163014باز و بست درجه گازوئيل144900
3752163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار144900
3752163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار347760
3752163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1275120
3752163018باز و بست سيم کشي شاسي782460
3752163019باز و بست دنده استارت521640
3752163020باز و بست دينام202860
3752163021تعمير کامل دينام840420
3752163022تعويض ديودهاي دينام376740
3752163023باز و بست فولي دينام86940
3752163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور608580
3752163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده202860
3752163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف173880
3752163027تعويض زغال استارت434700
3752163028تعويض رادياتور بخاري2289420
3752163029تعويض کمپرسور کولر376740
3752163030شارژ کامل سيستم کولر1159200
3752191001باز و بست کامل هواکش231840
3752191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين173880
3752191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش202860
3752191005تعويض روغن ديفرانسيل231840
3752191006تعويض روغن گيربکس202860
3752191009سرويس 8000 (هشت هزار)571200
3752191010سرويس 16000 (شانزده هزار)604800
3752191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)571200
3752191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)571200
3752191013سرويس 40000 (چهل هزار)957600
3752191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)789600
1051122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1001057.4
1051161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف227130.75
1051163028تعويض رادياتور بخاري630918.75
1051163030شارژ کامل سيستم کولر1009470
1051191004گريسکاري و آچار کشي جهت سرويس اوليه189000
1051191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1051191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1051311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1061111001پياده و سوار کردن موتور1463731.5
1061111002تعمير کامل موتور6132530.25
1061111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها302841
1061111004باز و بست سر سيلندر1059943.5
1061111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل605682
1061111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1261837.5
1061111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي757102.5
1061111008باز و بست کارتل روغن429024.75
1061111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1135653.75
1061111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ75710.25
1061111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ151420.5
1061111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل88200
1061111013تعويض توربو شارژ429024.75
1061111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)88200
1061111015باز و بست اويل پمپ1160890.5
1061111016تعويض رينگ (پيستون)3406961.25
1061111017باز و بست فلايويل1337547.75
1061111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1388021.25
1061111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)277604.25
1061111020باز و بست پمپ باد479498.25
1061111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر176657.25
1061111022تعويض بوشهاي سيلندر1034706.75
1061111023تاب گيري ميل لنگ252367.5
1061111024تعمير 1/2 موتور1264200
1061112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل100947
1061112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور126183.75
1061112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش100947
1061112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک176657.25
1061112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني176657.25
1061112007باز و بست باک گازوئيل353314.5
1061112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل176657.25
1061113001باز و بست پمپ سه گوش75710.25
1061113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)100947
1061113003باز و بست کليه لوله انژکتورها176657.25
1061113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور126183.75
1061113005باز و بست پمپ انژکتور580445.25
1061113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور50473.5
1061114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو176657.25
1061115001باز و بست تسمه پروانه100947
1061115002باز و بست ترموستات126183.75
1061115003باز و بست واتر پمپ151420.5
1061115004باز و بست فولي پروانه504735
1061121001تعمير گيربکس کامل1716099
1061121002تعمير 1/2 گيربکس1034706.75
1061121003باز و بست درب گيربکس429024.75
1061121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده757102.5
1061121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو681392.25
1061121006باز و بست گردگير دسته دنده126183.75
1061121007باز و بست اهرم دسته دنده151420.5
1061121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده176657.25
1061121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس302841
1061121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس782339.25
1061122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين176657.25
1061122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي328077.75
1061122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ958996.5
1061132001باز و بست ميل فرمان بلند100947
1061132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند100947
1061132003باز و بست چهار شاخه فرمان151420.5
1061132004باز و بست لوله فشار هيدروليک100947
1061132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک75710.25
1061132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)252367.5
1061132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)403788
1061141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1388021.25
1061142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب555208.5
1061142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو328077.75
1061142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب176657.25
1061142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب378551.25
1061142005باز و بست دو دست فنر عقب984233.25
1061142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب479498.25
1061142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1337547.75
1061142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر201894
1061142009باز و بست يک دست فنر جلو883286.25
1061142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1135653.75
1061143001باز و بست محور عقب1388021.25
1061143002باز و بست هر دو پلوس454261.5
1061144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)403788
1061144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)353314.5
1061144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان454261.5
1061145001باز و بست محور جلو908523
1061145002باز و بست يک توپي چرخ جلو580445.25
1061145003باز و بست شغالدست252367.5
1061145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون252367.5
1061145005بازوبست يک توپي چرخ عقب580445.25
1061151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز126183.75
1061151002باز و بست منبع اگزوز176657.25
1061151003باز و بست کل لوله اگزوز378551.25
1061151004باز و بست خفه کن اگزوز151420.5
1061151005باز و بست، بست اگزوز126183.75
1061152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو479498.25
1061152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب529971.75
1061152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)529971.75
1061152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)529971.75
1061152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف227130.75
1061152006باز و بست بوستر ترمز جلو201894
1061152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي201894
1061161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)302841
1061161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو302841
1061161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام151420.5
1061161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب126183.75
1061161005باز و بست نمدي سقف429024.75
1061161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)176657.25
1061161007باز و بست صندلي کمک راننده227130.75
1061161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف151420.5
1061161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف227130.75
1061161010باز و بست موتور برف پاک کن807576
1061161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه454261.5
1061161012باز و بست بخاري کامل630918.75
1061161013باز و بست داشبورد656155.5
1061161014باز و بست فرمان75710.25
1061161015باز و بست پدال ترمز، ترمز429024.75
1061161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ429024.75
1061161017باز و بست اهرم ترمز دستي252367.5
1061161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض883286.25
1061161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي3608855.25
1061161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين504735
1061161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد252367.5
1061161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده176657.25
1061161023باز و بست دستگيره درب176657.25
1061161024باز و بست نوار دور درب151420.5
1061161025باز و بست چراغ جلو هر طرف176657.25
1061161026باز و بست سپر جلو277604.25
1061161027باز و بست جلو پنجره126183.75
1061162001باز و بست پنکه بخاري227130.75
1061162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري176657.25
1061163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)126183.75
1061163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن984233.25
1061163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)100947
1061163004باز و بست استارت328077.75
1061163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)429024.75
1061163006تعمير کامل استارت681392.25
1061163007باز و بست و نظافت يک باتري126183.75
1061163008باز و بست اتومات راهنما75710.25
1061163009باز و بست بوق شهري126183.75
1061163010باز و بست دسته راهنما176657.25
1061163011باز و بست فشنگي ترمز100947
1061163012باز و بست کيلومتر شمار176657.25
1061163014باز و بست درجه گازوئيل311253.6
1061163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار100947
1061163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار302841
1061163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق908523
1061163018باز و بست سيم کشي شاسي630918.75
1061163019باز و بست دنده استارت403788
1061163020باز و بست دينام176657.25
1061163021تعمير کامل دينام706629
1061163022تعويض ديودهاي دينام328077.75
1061163023باز و بست فولي دينام75710.25
1061163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور151420.5
1061163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده176657.25
1061163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف151420.5
1061163027تعويض زغال استارت252367.5
1061163028تعويض رادياتور بخاري630918.75
1061163029تعويض کمپرسور کولر227130.75
1061163030شارژ کامل سيستم کولر1009470
1061191001باز و بست کامل هواکش126183.75
1061191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين100947
1061191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش126183.75
1061191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1061191005تعويض روغن ديفرانسيل126183.75
1061191006تعويض روغن گيربکس126183.75
1061191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1061191009سرويس 8000 (هشت هزار)441000
1061191010سرويس 16000 (شانزده هزار)455700
1061191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)441000
1061191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)441000
1061191013سرويس 40000 (چهل هزار)558600
1061191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)514500
1061191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه756000
1061311006تعويض بوش هر شاتون472972.5
1091111001پياده و سوار کردن موتور1463731.5
1091111002تعمير کامل موتور6132530.25
1091111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها302841
1091111004باز و بست سر سيلندر1059943.5
1091111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل605682
1091111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1261837.5
1091111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي757102.5
1091111008باز و بست کارتل روغن429024.75
1091111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ151420.5
1091111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل151420.5
1091111013تعويض توربو شارژ429024.75
1091111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)151420.5
1091111015باز و بست اويل پمپ1160890.5
1091111016تعويض رينگ (پيستون)3406961.25
1091111017باز و بست فلايويل1337547.75
1091111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1388021.25
1091111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)277604.25
1091111020باز و بست پمپ باد479498.25
1091111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر176657.25
1091111022تعويض بوشهاي سيلندر1034706.75
1091111023تاب گيري ميل لنگ252367.5
1091111024تعمير 1/2 موتور1420650
1091112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل100947
1091112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور126183.75
1091112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش100947
1091112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک176657.25
1091112007باز و بست باک گازوئيل353314.5
1091112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل176657.25
1091113001باز و بست پمپ سه گوش75710.25
1091113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)100947
1091113003باز و بست کليه لوله انژکتورها176657.25
1091113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور126183.75
1091113005باز و بست پمپ انژکتور580445.25
1091113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور50473.5
1091114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو176657.25
1091115001باز و بست تسمه پروانه100947
1091115002باز و بست ترموستات126183.75
1091115003باز و بست واتر پمپ151420.5
1091115004باز و بست فولي پروانه504735
1091121001تعمير گيربکس کامل1716099
1091121002تعمير 1/2 گيربکس1034706.75
1091121003باز و بست درب گيربکس249900
1091121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده441000
1091121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو681392.25
1091121006باز و بست گردگير دسته دنده126183.75
1091121007باز و بست اهرم دسته دنده151420.5
1091121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده176657.25
1091121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس302841
1091121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس782339.25
1091122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين176657.25
1091122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي328077.75
1091122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ958996.5
1091132001باز و بست ميل فرمان بلند100947
1091132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند100947
1091132003باز و بست چهار شاخه فرمان151420.5
1091132004باز و بست لوله فشار هيدروليک100947
1091132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک75710.25
1091132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)252367.5
1091132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)403788
1091141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1186127.25
1091142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب555208.5
1091142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو353314.5
1091142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب378551.25
1091142005باز و بست دو دست فنر عقب984233.25
1091142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب479498.25
1091142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1337547.75
1091142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر201894
1091142009باز و بست يک دست فنر جلو883286.25
1091142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1135653.75
1091143001باز و بست محور عقب1388021.25
1091143002باز و بست هر دو پلوس454261.5
1091144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)235200
1091144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)353314.5
1091145001باز و بست محور جلو908523
1091145002باز و بست يک توپي چرخ جلو580445.25
1091145003باز و بست شغالدست252367.5
1091145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون252367.5
1091145005بازوبست يک توپي چرخ عقب580445.25
1091151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز126183.75
1091151002باز و بست منبع اگزوز176657.25
1091151003باز و بست کل لوله اگزوز378551.25
1091151004باز و بست خفه کن اگزوز151420.5
1091151005باز و بست، بست اگزوز126183.75
1091152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو479498.25
1091152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب529971.75
1091152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)529971.75
1091152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)529971.75
1091152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف132300
1091152006باز و بست بوستر ترمز جلو201894
1091152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي201894
1091161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)353314.5
1091161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو328077.75
1091161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام151420.5
1091161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب126183.75
1091161005باز و بست نمدي سقف429024.75
1091161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)176657.25
1091161007باز و بست صندلي کمک راننده227130.75
1091161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف151420.5
1091161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف227130.75
1091161010باز و بست موتور برف پاک کن807576
1091161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه454261.5
1091161012باز و بست بخاري کامل630918.75
1091161013باز و بست داشبورد656155.5
1091161014باز و بست فرمان75710.25
1091161015باز و بست پدال ترمز، ترمز429024.75
1091161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ429024.75
1091161017باز و بست اهرم ترمز دستي252367.5
1091161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض883286.25
1091161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي3608855.25
1091161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين504735
1091161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد252367.5
1091161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده176657.25
1091161023باز و بست دستگيره درب176657.25
1091161024باز و بست نوار دور درب151420.5
1091161025باز و بست چراغ جلو هر طرف176657.25
1091161026باز و بست سپر جلو353314.5
1091161027باز و بست جلو پنجره126183.75
1091162001باز و بست پنکه بخاري227130.75
1091162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري176657.25
1091163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)126183.75
1091163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن984233.25
1091163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)100947
1091163004باز و بست استارت328077.75
1091163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)429024.75
1091163006تعمير کامل استارت411600
1091163007باز و بست و نظافت يک باتري126183.75
1091163008باز و بست اتومات راهنما75710.25
1091163009باز و بست بوق شهري126183.75
1091163010باز و بست دسته راهنما176657.25
1091163011باز و بست فشنگي ترمز100947
1091163012باز و بست کيلومتر شمار176657.25
1091163014باز و بست درجه گازوئيل311253.6
1091163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار100947
1091163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار302841
1091163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق908523
1091163018باز و بست سيم کشي شاسي630918.75
1091163019باز و بست دنده استارت403788
1091163020باز و بست دينام201894
1091163021تعمير کامل دينام731865.75
1091163022تعويض ديودهاي دينام328077.75
1091163023باز و بست فولي دينام75710.25
1091163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور151420.5
1091163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده176657.25
1091163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف151420.5
1091163027تعويض زغال استارت252367.5
1091163028تعويض رادياتور بخاري630918.75
1091163029تعويض کمپرسور کولر227130.75
1091163030شارژ کامل سيستم کولر1009470
1091191001باز و بست کامل هواکش126183.75
1091191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين100947
1091191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش126183.75
1091191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1091191005تعويض روغن ديفرانسيل126183.75
1091191006تعويض روغن گيربکس126183.75
1091191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1091191009سرويس 8000 (هشت هزار)441000
1091191010سرويس 16000 (شانزده هزار)455700
1091191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)441000
1091191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)441000
1091191013سرويس 40000 (چهل هزار)558600
1091191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)514500
1091191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه756000
1091311006تعويض بوش هر شاتون472972.5
1101111002تعمير کامل موتور2881200
1101111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها176400
1101111004باز و بست سر سيلندر632100
1101111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل352800
1101111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)161700
1101111008باز و بست کارتل روغن249900
1101111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو661500
1101111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ44100
1101111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل88200
1101111013تعويض توربو شارژ249900
1101111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)88200
1101111015باز و بست اويل پمپ676200
1101111016تعويض رينگ (پيستون)1999200
1101111017باز و بست فلايويل779100
1101111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)779100
1101111020باز و بست پمپ باد279300
1101111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر102900
1101111022تعويض بوشهاي سيلندر602700
1101111023تاب گيري ميل لنگ147000
1101111024تعمير 1/2 موتور1146600
1101112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل58800
1101112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور73500
1101112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور102900
1101112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش58800
1101112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک102900
1101112007باز و بست باک گازوئيل205800
1101112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل102900
1101113001باز و بست پمپ سه گوش44100
1101113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)58800
1101113003باز و بست کليه لوله انژکتورها102900
1101113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور73500
1101113005باز و بست پمپ انژکتور338100
1101113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور29400
1101115001باز و بست تسمه پروانه58800
1101115002باز و بست ترموستات73500
1101115004باز و بست فولي پروانه147000
1101121001تعمير گيربکس کامل1146600
1101121002تعمير 1/2 گيربکس646800
1101121003باز و بست درب گيربکس249900
1101121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده441000
1101121006باز و بست گردگير دسته دنده73500
1101121007باز و بست اهرم دسته دنده88200
1101121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده102900
1101121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس176400
1101121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس455700
1101122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين102900
1101122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي191100
1101122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ558600
1101132001باز و بست ميل فرمان بلند58800
1101132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند58800
1101132003باز و بست چهار شاخه فرمان88200
1101132004باز و بست لوله فشار هيدروليک58800
1101132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک44100
1101132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)147000
1101132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)235200
1101141002باز و بست ديفرانسيل کامل945700.35
1101142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب294000
1101142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو191100
1101142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب102900
1101142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب176400
1101142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب279300
1101142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب779100
1101142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر117600
1101142009باز و بست يک دست فنر جلو514500
1101142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو661500
1101143001باز و بست محور عقب808500
1101143002باز و بست هر دو پلوس264600
1101144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)235200
1101144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)205800
1101145001باز و بست محور جلو499800
1101145002باز و بست يک توپي چرخ جلو338100
1101145003باز و بست شغالدست147000
1101145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون147000
1101151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز73500
1101151003باز و بست کل لوله اگزوز220500
1101151004باز و بست خفه کن اگزوز88200
1101151005باز و بست، بست اگزوز73500
1101152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو279300
1101152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب308700
1101152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)308700
1101152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف132300
1101152006باز و بست بوستر ترمز جلو117600
1101152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي117600
1101161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)176400
1101161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو176400
1101161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام88200
1101161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب73500
1101161005باز و بست نمدي سقف249900
1101161007باز و بست صندلي کمک راننده132300
1101161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف88200
1101161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف132300
1101161010باز و بست موتور برف پاک کن470400
1101161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه264600
1101161012باز و بست بخاري کامل367500
1101161013باز و بست داشبورد382200
1101161014باز و بست فرمان44100
1101161015باز و بست پدال ترمز، ترمز249900
1101161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ249900
1101161017باز و بست اهرم ترمز دستي147000
1101161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2102100
1101161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين294000
1101161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد147000
1101161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده102900
1101161023باز و بست دستگيره درب102900
1101161024باز و بست نوار دور درب88200
1101161025باز و بست چراغ جلو هر طرف102900
1101161027باز و بست جلو پنجره73500
1101162001باز و بست پنکه بخاري132300
1101162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري102900
1101163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)73500
1101163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن573300
1101163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)58800
1101163004باز و بست استارت161700
1101163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)249900
1101163006تعمير کامل استارت396900
1101163007باز و بست و نظافت يک باتري73500
1101163008باز و بست اتومات راهنما44100
1101163009باز و بست بوق شهري73500
1101163010باز و بست دسته راهنما102900
1101163011باز و بست فشنگي ترمز58800
1101163012باز و بست کيلومتر شمار102900
1101163014باز و بست درجه گازوئيل73500
1101163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار58800
1101163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار176400
1101163018باز و بست سيم کشي شاسي367500
1101163019باز و بست دنده استارت235200
1101163020باز و بست دينام102900
1101163021تعمير کامل دينام411600
1101163022تعويض ديودهاي دينام191100
1101163023باز و بست فولي دينام44100
1101163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور88200
1101163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده102900
1101163027تعويض زغال استارت147000
1101163028تعويض رادياتور بخاري367500
1101163029تعويض کمپرسور کولر132300
1101163030شارژ کامل سيستم کولر588000
1101191001باز و بست کامل هواکش73500
1101191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين58800
1101191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش73500
1101191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه88200
1101191005تعويض روغن ديفرانسيل73500
1101191006تعويض روغن گيربکس73500
1101191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن102900
1101191009سرويس 8000 (هشت هزار)441000
1101191010سرويس 16000 (شانزده هزار)455700
1101191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)441000
1101191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)441000
1101191013سرويس 40000 (چهل هزار)558600
1101191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)514500
1101311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1121111001پياده و سوار کردن موتور1463731.5
1121111002تعمير کامل موتور6132530.25
1121111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها302841
1121111004باز و بست سر سيلندر1059943.5
1121111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل605682
1121111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1261837.5
1121111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي757102.5
1121111008باز و بست کارتل روغن429024.75
1121111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ151420.5
1121111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل151420.5
1121111013تعويض توربو شارژ429024.75
1121111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)151420.5
1121111015باز و بست اويل پمپ1160890.5
1121111016تعويض رينگ (پيستون)3406961.25
1121111017باز و بست فلايويل1337547.75
1121111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1388021.25
1121111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)277604.25
1121111020باز و بست پمپ باد479498.25
1121111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر176657.25
1121111022تعويض بوشهاي سيلندر1034706.75
1121111023تاب گيري ميل لنگ252367.5
1121111024تعمير 1/2 موتور1420999.65
1121112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل100947
1121112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور126183.75
1121112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش100947
1121112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک176657.25
1121112007باز و بست باک گازوئيل353314.5
1121112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل176657.25
1121113001باز و بست پمپ سه گوش75710.25
1121113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)100947
1121113003باز و بست کليه لوله انژکتورها176657.25
1121113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور126183.75
1121113005باز و بست پمپ انژکتور580445.25
1121113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور50473.5
1121114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو176657.25
1121115001باز و بست تسمه پروانه100947
1121115002باز و بست ترموستات126183.75
1121115003باز و بست واتر پمپ151420.5
1121115004باز و بست فولي پروانه504735
1121121001تعمير گيربکس کامل1716099
1121121002تعمير 1/2 گيربکس1034706.75
1121121003باز و بست درب گيربکس429024.75
1121121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده757102.5
1121121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو681392.25
1121121006باز و بست گردگير دسته دنده126183.75
1121121007باز و بست اهرم دسته دنده151420.5
1121121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده176657.25
1121121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس302841
1121121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس782339.25
1121122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين176657.25
1121122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي328077.75
1121122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ958996.5
1121132001باز و بست ميل فرمان بلند100947
1121132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند100947
1121132003باز و بست چهار شاخه فرمان151420.5
1121132004باز و بست لوله فشار هيدروليک100947
1121132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک75710.25
1121132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)252367.5
1121132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)403788
1121141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1438494.75
1121142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب555208.5
1121142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو353314.5
1121142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب378551.25
1121142005باز و بست دو دست فنر عقب984233.25
1121142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب479498.25
1121142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1337547.75
1121142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر201894
1121142009باز و بست يک دست فنر جلو883286.25
1121142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1135653.75
1121143001باز و بست محور عقب1388021.25
1121143002باز و بست هر دو پلوس454261.5
1121144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)403788
1121144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)353314.5
1121144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان454261.5
1121145001باز و بست محور جلو908523
1121145002باز و بست يک توپي چرخ جلو580445.25
1121145003باز و بست شغالدست252367.5
1121145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون252367.5
1121145005بازوبست يک توپي چرخ عقب580445.25
1121151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز126183.75
1121151002باز و بست منبع اگزوز176657.25
1121151003باز و بست کل لوله اگزوز378551.25
1121151004باز و بست خفه کن اگزوز151420.5
1121151005باز و بست، بست اگزوز126183.75
1121152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو479498.25
1121152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب529971.75
1121152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)529971.75
1121152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)529971.75
1121152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف227130.75
1121152006باز و بست بوستر ترمز جلو201894
1121152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي201894
1121161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)353314.5
1121161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو328077.75
1121161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام151420.5
1121161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب126183.75
1121161005باز و بست نمدي سقف429024.75
1121161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)176657.25
1121161007باز و بست صندلي کمک راننده227130.75
1121161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف151420.5
1121161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف227130.75
1121161010باز و بست موتور برف پاک کن807576
1121161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه454261.5
1121161012باز و بست بخاري کامل630918.75
1121161013باز و بست داشبورد656155.5
1121161014باز و بست فرمان75710.25
1121161015باز و بست پدال ترمز، ترمز429024.75
1121161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ429024.75
1121161017باز و بست اهرم ترمز دستي252367.5
1121161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض883286.25
1121161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي3608855.25
1121161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين504735
1121161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد252367.5
1121161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده176657.25
1121161023باز و بست دستگيره درب176657.25
1121161024باز و بست نوار دور درب151420.5
1121161025باز و بست چراغ جلو هر طرف176657.25
1121161026باز و بست سپر جلو353314.5
1121161027باز و بست جلو پنجره126183.75
1121162001باز و بست پنکه بخاري227130.75
1121162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري176657.25
1121163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)126183.75
1121163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن984233.25
1121163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)100947
1121163004باز و بست استارت328077.75
1121163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)429024.75
1121163006تعمير کامل استارت706629
1121163007باز و بست و نظافت يک باتري126183.75
1121163008باز و بست اتومات راهنما75710.25
1121163009باز و بست بوق شهري126183.75
1121163010باز و بست دسته راهنما176657.25
1121163011باز و بست فشنگي ترمز100947
1121163012باز و بست کيلومتر شمار176657.25
1121163014باز و بست درجه گازوئيل126183.75
1121163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار100947
1121163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار302841
1121163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق908523
1121163018باز و بست سيم کشي شاسي630918.75
1121163019باز و بست دنده استارت403788
1121163020باز و بست دينام201894
1121163021تعمير کامل دينام731865.75
1121163022تعويض ديودهاي دينام328077.75
1121163023باز و بست فولي دينام75710.25
1121163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور151420.5
1121163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده176657.25
1121163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف151420.5
1121163027تعويض زغال استارت252367.5
1121163028تعويض رادياتور بخاري630918.75
1121163029تعويض کمپرسور کولر227130.75
1121163030شارژ کامل سيستم کولر1009470
1121191001باز و بست کامل هواکش126183.75
1121191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين100947
1121191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش126183.75
1121191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه378000
1121191005تعويض روغن ديفرانسيل126183.75
1121191006تعويض روغن گيربکس126183.75
1121191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1121191009سرويس 8000 (هشت هزار)441000
1121191010سرويس 16000 (شانزده هزار)455700
1121191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)441000
1121191013سرويس 40000 (چهل هزار)558600
1121191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)514500
1121191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه756000
1121311006تعويض بوش هر شاتون472972.5
1192111001پياده و سوار کردن موتور1014300
1192111002تعمير کامل موتور3807300
1192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها176400
1192111004باز و بست سر سيلندر681100.35
1192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل352800
1192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)161700
1192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي441000
1192111008باز و بست کارتل روغن249900
1192111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو690900
1192111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ44100
1192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ88200
1192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل88200
1192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)88200
1192111015باز و بست اويل پمپ676200
1192111016تعويض رينگ (پيستون)2058000
1192111017باز و بست فلايويل970200
1192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)793800
1192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)191100
1192111020باز و بست پمپ باد279300
1192111022تعويض بوشهاي سيلندر720300
1192111023تاب گيري ميل لنگ147000
1192111024تعمير 1/2 موتور1514100
1192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل58800
1192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور73500
1192112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور102900
1192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش58800
1192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک102900
1192112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني88200
1192112007باز و بست باک گازوئيل205800
1192113001باز و بست پمپ سه گوش44100
1192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)58800
1192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها102900
1192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور73500
1192113005باز و بست پمپ انژکتور338100
1192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور29400
1192115001باز و بست تسمه پروانه58800
1192115002باز و بست ترموستات73500
1192115003باز و بست واتر پمپ88200
1192115004باز و بست فولي پروانه176400
1192121001تعمير گيربکس کامل1264200
1192121002تعمير 1/2 گيربکس867300
1192121003باز و بست درب گيربکس249900
1192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده441000
1192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو426300
1192121006باز و بست گردگير دسته دنده73500
1192121007باز و بست اهرم دسته دنده88200
1192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده102900
1192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس205800
1192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس470400
1192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين102900
1192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي191100
1192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ676200
1192132001باز و بست ميل فرمان بلند58800
1192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند58800
1192132003باز و بست چهار شاخه فرمان88200
1192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک58800
1192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)161700
1192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)235200
1192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون808500
1192141002باز و بست ديفرانسيل کامل294000
1192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب294000
1192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو191100
1192142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب117600
1192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب176400
1192142005باز و بست دو دست فنر عقب573300
1192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب279300
1192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر117600
1192142009باز و بست يک دست فنر جلو514500
1192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو661500
1192143001باز و بست محور عقب808500
1192143002باز و بست هر دو پلوس264600
1192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)235200
1192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)205800
1192145001باز و بست محور جلو499800
1192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو338100
1192145003باز و بست شغالدست147000
1192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون147000
1192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز102900
1192151003باز و بست کل لوله اگزوز249900
1192151004باز و بست خفه کن اگزوز88200
1192151005باز و بست، بست اگزوز73500
1192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو279300
1192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب308700
1192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)308700
1192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)308700
1192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف132300
1192152006باز و بست بوستر ترمز جلو117600
1192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي117600
1192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)176400
1192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام88200
1192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب73500
1192161005باز و بست نمدي سقف249900
1192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)102900
1192161007باز و بست صندلي کمک راننده132300
1192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف88200
1192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف132300
1192161010باز و بست موتور برف پاک کن470400
1192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه264600
1192161012باز و بست بخاري کامل367500
1192161013باز و بست داشبورد382200
1192161014باز و بست فرمان44100
1192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز249900
1192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ249900
1192161017باز و بست اهرم ترمز دستي147000
1192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض514500
1192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي2102100
1192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين294000
1192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده102900
1192161023باز و بست دستگيره درب102900
1192161024باز و بست نوار دور درب88200
1192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف102900
1192161026باز و بست سپر جلو161700
1192161027باز و بست جلو پنجره73500
1192162001باز و بست پنکه بخاري132300
1192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري102900
1192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)73500
1192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن573300
1192163004باز و بست استارت161700
1192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)249900
1192163006تعمير کامل استارت396900
1192163007باز و بست و نظافت يک باتري73500
1192163008باز و بست اتومات راهنما44100
1192163009باز و بست بوق شهري73500
1192163010باز و بست دسته راهنما102900
1192163011باز و بست فشنگي ترمز58800
1192163012باز و بست کيلومتر شمار102900
1192163014باز و بست درجه گازوئيل73500
1192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار58800
1192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار176400
1192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق529200
1192163018باز و بست سيم کشي شاسي367500
1192163019باز و بست دنده استارت235200
1192163020باز و بست دينام102900
1192163021تعمير کامل دينام411600
1192163022تعويض ديودهاي دينام191100
1192163023باز و بست فولي دينام44100
1192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور88200
1192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده102900
1192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف88200
1192163027تعويض زغال استارت147000
1192163028تعويض رادياتور بخاري367500
1192163029تعويض کمپرسور کولر132300
1192163030شارژ کامل سيستم کولر588000
1192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين58800
1192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش73500
1192191004گريس کاري کامل با گيريس88200
1192191005تعويض روغن ديفرانسيل73500
1192191006تعويض روغن گيربکس73500
1192191009سرويس 8000 (هشت هزار)441000
1192191010سرويس 16000 (شانزده هزار)470400
1192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)441000
1192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)470400
1192191013سرويس 40000 (چهل هزار)588000
1192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)573300
2192111001پياده و سوار کردن موتور1741335.75
2192111002تعمير کامل موتور6788685.75
2192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها328077.75
2192111004باز و بست سر سيلندر1169303.1
2192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل681392.25
2192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1261837.5
2192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي757102.5
2192111008باز و بست کارتل روغن429024.75
2192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ151420.5
2192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل151420.5
2192111013تعويض توربو شارژ479498.25
2192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)151420.5
2192111015باز و بست اويل پمپ1211364
2192111016تعويض رينگ (پيستون)3457434.75
2192111017باز و بست فلايويل1716099
2192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1488968.25
2192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)328077.75
2192111020باز و بست پمپ باد479498.25
2192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر227130.75
2192111022تعويض بوشهاي سيلندر1236600.75
2192111023تاب گيري ميل لنگ252367.5
2192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل100947
2192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور126183.75
2192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش100947
2192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک176657.25
2192112007باز و بست باک گازوئيل403788
2192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل176657.25
2192113001باز و بست پمپ سه گوش75710.25
2192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)100947
2192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها176657.25
2192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور151420.5
2192113005باز و بست پمپ انژکتور580445.25
2192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور50473.5
2192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو201894
2192115001باز و بست تسمه پروانه100947
2192115002باز و بست ترموستات126183.75
2192115003باز و بست واتر پمپ151420.5
2192115004باز و بست فولي پروانه504735
2192121001تعمير گيربکس کامل2927463
2192121002تعمير 1/2 گيربکس1488968.25
2192121003باز و بست درب گيربکس429024.75
2192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده807576
2192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو731865.75
2192121006باز و بست گردگير دسته دنده126183.75
2192121007باز و بست اهرم دسته دنده151420.5
2192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده176657.25
2192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس353314.5
2192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس807576
2192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين201894
2192122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي328077.75
2192122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1160890.5
2192132001باز و بست ميل فرمان بلند151420.5
2192132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند151420.5
2192132003باز و بست چهار شاخه فرمان151420.5
2192132004باز و بست لوله فشار هيدروليک100947
2192132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک75710.25
2192132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)353314.5
2192132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)403788
2192141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1539441.75
2192141002باز و بست ديفرانسيل کامل555208.5
2192142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب605682
2192142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو378551.25
2192142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب403788
2192142005باز و بست دو دست فنر عقب984233.25
2192142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب479498.25
2192142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1337547.75
2192142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر201894
2192142009باز و بست يک دست فنر جلو883286.25
2192142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1135653.75
2192143001باز و بست محور عقب1463731.5
2192143002باز و بست هر دو پلوس454261.5
2192144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)429024.75
2192144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)353314.5
2192144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان479498.25
2192145001باز و بست محور جلو958996.5
2192145002باز و بست يک توپي چرخ جلو605682
2192145003باز و بست شغالدست252367.5
2192145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون277604.25
2192145005بازوبست يک توپي چرخ عقب605682
2192151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز176657.25
2192151002باز و بست منبع اگزوز176657.25
2192151003باز و بست کل لوله اگزوز429024.75
2192151004باز و بست خفه کن اگزوز151420.5
2192151005باز و بست، بست اگزوز126183.75
2192152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو479498.25
2192152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب529971.75
2192152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)529971.75
2192152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)529971.75
2192152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف277604.25
2192152006باز و بست بوستر ترمز جلو201894
2192152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي227130.75
2192161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)429024.75
2192161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو328077.75
2192161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام151420.5
2192161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب126183.75
2192161005باز و بست نمدي سقف429024.75
2192161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)176657.25
2192161007باز و بست صندلي کمک راننده227130.75
2192161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف151420.5
2192161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف227130.75
2192161010باز و بست موتور برف پاک کن807576
2192161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه479498.25
2192161012باز و بست بخاري کامل630918.75
2192161013باز و بست داشبورد681392.25
2192161014باز و بست فرمان75710.25
2192161015باز و بست پدال ترمز، ترمز429024.75
2192161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ429024.75
2192161017باز و بست اهرم ترمز دستي252367.5
2192161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض883286.25
2192161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي3608855.25
2192161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين504735
2192161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد252367.5
2192161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده176657.25
2192161023باز و بست دستگيره درب176657.25
2192161024باز و بست نوار دور درب151420.5
2192161025باز و بست چراغ جلو هر طرف176657.25
2192161026باز و بست سپر جلو429024.75
2192161027باز و بست جلو پنجره126183.75
2192162001باز و بست پنکه بخاري227130.75
2192162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري201894
2192163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)126183.75
2192163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن984233.25
2192163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)100947
2192163004باز و بست استارت378551.25
2192163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)429024.75
2192163006تعمير کامل استارت731865.75
2192163007باز و بست و نظافت يک باتري126183.75
2192163008باز و بست اتومات راهنما75710.25
2192163009باز و بست بوق شهري126183.75
2192163010باز و بست دسته راهنما176657.25
2192163011باز و بست فشنگي ترمز100947
2192163012باز و بست کيلومتر شمار201894
2192163014باز و بست درجه گازوئيل151420.5
2192163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار100947
2192163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار353314.5
2192163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق908523
2192163018باز و بست سيم کشي شاسي630918.75
2192163019باز و بست دنده استارت454261.5
2192163020باز و بست دينام227130.75
2192163021تعمير کامل دينام757102.5
2192163022تعويض ديودهاي دينام353314.5
2192163023باز و بست فولي دينام100947
2192163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور151420.5
2192163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده176657.25
2192163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف151420.5
2192163027تعويض زغال استارت302841
2192163028تعويض رادياتور بخاري681392.25
2192163029تعويض کمپرسور کولر277604.25
2192163030شارژ کامل سيستم کولر1009470
2192191001باز و بست کامل هواکش126183.75
2192191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين100947
2192191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش126183.75
2192191005تعويض روغن ديفرانسيل126183.75
2192191006تعويض روغن گيربکس126183.75
2192191009سرويس 8000 (هشت هزار)470400
2192191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)441000
2192191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)470400
2192191013سرويس 40000 (چهل هزار)588000
2192191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)573300
3752111001پياده و سوار کردن موتور2548911.75
3752111002تعمير کامل موتور7899102.75
3752111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها302841
3752111004باز و بست سر سيلندر1564678.5
3752111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل605682
3752111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1261837.5
3752111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي782339.25
3752111008باز و بست کارتل روغن429024.75
3752111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو1211364
3752111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ75710.25
3752111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ151420.5
3752111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل151420.5
3752111013تعويض توربو شارژ479498.25
3752111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)151420.5
3752111015باز و بست اويل پمپ1160890.5
3752111016تعويض رينگ (پيستون)4744509
3752111017باز و بست فلايويل2447964.75
3752111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1488968.25
3752111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)378551.25
3752111020باز و بست پمپ باد630918.75
3752111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر227130.75
3752111022تعويض بوشهاي سيلندر1236600.75
3752111023تاب گيري ميل لنگ252367.5
3752111024تعمير 1/2 موتور1830150
3752112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور277604.25
3752112003باز و بست کليه شيلنگ هاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور227130.75
3752112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک328077.75
3752112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني378551.25
3752112007باز و بست باک گازوئيل378551.25
3752112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل176657.25
3752113001باز و بست پمپ سه گوش75710.25
3752113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)75710.25
3752113003باز و بست کليه لوله انژکتورها176657.25
3752113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور227130.75
3752113005باز و بست پمپ انژکتور378551.25
3752113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور126183.75
3752114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو201894
3752115001باز و بست تسمه پروانه100947
3752115002باز و بست ترموستات126183.75
3752115003باز و بست واتر پمپ151420.5
3752115004باز و بست فولي پروانه302841
3752121001تعمير گيربکس کامل4340721
3752121002تعمير 1/2 گيربکس1539441.75
3752121003باز و بست درب گيربکس605682
3752121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده1261837.5
3752121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو858049.5
3752121006باز و بست گردگير دسته دنده126183.75
3752121007باز و بست اهرم دسته دنده227130.75
3752121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده227130.75
3752121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس403788
3752121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس1287074.25
3752122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين176657.25
3752122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي328077.75
3752122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ1892756.25
3752132001باز و بست ميل فرمان بلند100947
3752132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند100947
3752132003باز و بست چهار شاخه فرمان151420.5
3752132004باز و بست لوله فشار هيدروليک100947
3752132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک75710.25
3752132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)378551.25
3752132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)403788
3752141003باز و بست و تنظيم ديفرانسيل مياني1719900
3752141004باز و بست و تنظيم ديفرانسيل عقب2902226.25
3752141005باز و بست ديفرانسيل مياني1564678.5
3752141006باز و بست ديفرانسيل عقب1488968.25
3752142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب1059943.5
3752142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو353314.5
3752142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب227130.75
3752142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب328077.75
3752142005باز و بست دو دست فنر عقب3659328.75
3752142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب2952699.75
3752142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب2447964.75
3752142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر302841
3752142009باز و بست يک دست فنر جلو1110417
3752142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو1236600.75
3752143002باز و بست هر دو پلوس832812.75
3752143003باز و بست محور مياني عقب1463731.5
3752144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)403788
3752144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)353314.5
3752144003باز و بست ميل گاردان ها (از انشعاب به عقب)328077.75
3752144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان454261.5
3752145001باز و بست محور جلو1110417
3752145002باز و بست يک توپي چرخ جلو580445.25
3752145003باز و بست شغالدست252367.5
3752145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون252367.5
3752145005بازوبست يک توپي چرخ عقب580445.25
3752151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز302841
3752151002باز و بست منبع اگزوز252367.5
3752151003باز و بست کل لوله اگزوز580445.25
3752151004باز و بست خفه کن اگزوز176657.25
3752151005باز و بست، بست اگزوز126183.75
3752152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو479498.25
3752152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب958996.5
3752152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)529971.75
3752152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)529971.75
3752152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف227130.75
3752152006باز و بست بوستر ترمز جلو201894
3752152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي201894
3752161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)353314.5
3752161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو807576
3752161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام252367.5
3752161005باز و بست نمدي سقف1287074.25
3752161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)176657.25
3752161007باز و بست صندلي کمک راننده201894
3752161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف277604.25
3752161010باز و بست موتور برف پاک کن1034706.75
3752161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه555208.5
3752161012باز و بست بخاري کامل1993703.25
3752161013باز و بست داشبورد883286.25
3752161014باز و بست فرمان75710.25
3752161015باز و بست پدال ترمز، ترمز378551.25
3752161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ378551.25
3752161017باز و بست اهرم ترمز دستي630918.75
3752161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض984233.25
3752161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي37350390
3752161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين605682
3752161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد252367.5
3752161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده176657.25
3752161023باز و بست دستگيره درب176657.25
3752161024باز و بست نوار دور درب151420.5
3752161025باز و بست چراغ جلو هر طرف252367.5
3752161026باز و بست سپر جلو429024.75
3752161027باز و بست جلو پنجره454261.5
3752162001باز و بست پنکه بخاري1993703.25
3752162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري399581.7
3752163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)126183.75
3752163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن126183.75
3752163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)100947
3752163004باز و بست استارت302841
3752163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)429024.75
3752163006تعمير کامل استارت681392.25
3752163007باز و بست و نظافت يک باتري126183.75
3752163008باز و بست اتومات راهنما75710.25
3752163009باز و بست بوق شهري126183.75
3752163010باز و بست دسته راهنما176657.25
3752163011باز و بست فشنگي ترمز201894
3752163012باز و بست کيلومتر شمار201894
3752163014باز و بست درجه گازوئيل126183.75
3752163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار126183.75
3752163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار302841
3752163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق1110417
3752163018باز و بست سيم کشي شاسي681392.25
3752163019باز و بست دنده استارت454261.5
3752163020باز و بست دينام176657.25
3752163021تعمير کامل دينام731865.75
3752163022تعويض ديودهاي دينام328077.75
3752163023باز و بست فولي دينام75710.25
3752163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور529971.75
3752163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده176657.25
3752163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف151420.5
3752163027تعويض زغال استارت378551.25
3752163028تعويض رادياتور بخاري1993703.25
3752163029تعويض کمپرسور کولر328077.75
3752163030شارژ کامل سيستم کولر1009470
3752191001باز و بست کامل هواکش201894
3752191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين151420.5
3752191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش176657.25
3752191005تعويض روغن ديفرانسيل201894
3752191006تعويض روغن گيربکس176657.25
3752191009سرويس 8000 (هشت هزار)499800
3752191011سرويس 24000 (بيست و چهار هزار)499800
3752191012سرويس 32000 (سي و دو هزار)499800
3752191013سرويس 40000 (چهل هزار)837900
3752191014سرويس 48000 (چهل و هشت هزار)690900
1051122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ874650
1051161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف198450
1051163028تعويض رادياتور بخاري551250
1051163030شارژ کامل سيستم کولر882000
1051191004گريسکاري و آچار کشي جهت سرويس اوليه189000
1051191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن756000
1051191015پاداش کسب رضايتمندي جهت سرويس اوليه252000
1051311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1061111001پياده و سوار کردن موتور1278900
1061111002تعمير کامل موتور5358150
1061111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها264600
1061111004باز و بست سر سيلندر926100
1061111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل529200
1061111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1102500
1061111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي661500
1061111008باز و بست کارتل روغن374850
1061111009باز و بست کارتل همراه با باز و بست سيني جلو992250
1061111010باز و بست لوله مکش از فيلتر هواکش به توربو شارژ66150
1061111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ132300
1061111013تعويض توربو شارژ374850
1061111015باز و بست اويل پمپ1014300
1061111016تعويض رينگ (پيستون)2976750
1061111017باز و بست فلايويل1168650
1061111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1212750
1061111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)242550
1061111020باز و بست پمپ باد418950
1061111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر154350
1061111022تعويض بوشهاي سيلندر904050
1061111023تاب گيري ميل لنگ220500
1061112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل88200
1061112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور110250
1061112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش88200
1061112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک154350
1061112006باز و بست کليه شيلنگ هاي رفت در سيستم سوخت رساني154350
1061112007باز و بست باک گازوئيل308700
1061112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل154350
1061113001باز و بست پمپ سه گوش66150
1061113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)88200
1061113003باز و بست کليه لوله انژکتورها154350
1061113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور110250
1061113005باز و بست پمپ انژکتور507150
1061113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور44100
1061114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو154350
1061115001باز و بست تسمه پروانه88200
1061115002باز و بست ترموستات110250
1061115003باز و بست واتر پمپ132300
1061115004باز و بست فولي پروانه441000
1061121001تعمير گيربکس کامل1499400
1061121002تعمير 1/2 گيربکس904050
1061121003باز و بست درب گيربکس374850
1061121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده661500
1061121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو595350
1061121006باز و بست گردگير دسته دنده110250
1061121007باز و بست اهرم دسته دنده132300
1061121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده154350
1061121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس264600
1061121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس683550
1061122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين154350
1061122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي286650
1061122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ837900
1061132001باز و بست ميل فرمان بلند88200
1061132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند88200
1061132003باز و بست چهار شاخه فرمان132300
1061132004باز و بست لوله فشار هيدروليک88200
1061132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک66150
1061132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)220500
1061132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)352800
1061141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1212750
1061141002باز و بست ديفرانسيل کامل1418550
1061142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب485100
1061142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو286650
1061142003تعويض يک عدد کمک فنر عقب154350
1061142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب330750
1061142005باز و بست دو دست فنر عقب859950
1061142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب418950
1061142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1168650
1061142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر176400
1061142009باز و بست يک دست فنر جلو771750
1061142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو992250
1061143001باز و بست محور عقب1212750
1061143002باز و بست هر دو پلوس396900
1061144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)352800
1061144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)308700
1061144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان396900
1061145001باز و بست محور جلو793800
1061145002باز و بست يک توپي چرخ جلو507150
1061145003باز و بست شغالدست220500
1061145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون220500
1061145005بازوبست يک توپي چرخ عقب507150
1061151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز110250
1061151002باز و بست منبع اگزوز154350
1061151003باز و بست کل لوله اگزوز330750
1061151004باز و بست خفه کن اگزوز132300
1061151005باز و بست، بست اگزوز110250
1061152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو418950
1061152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب463050
1061152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)463050
1061152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)463050
1061152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف198450
1061152006باز و بست بوستر ترمز جلو176400
1061152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي176400
1061161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)264600
1061161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو264600
1061161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام132300
1061161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب110250
1061161005باز و بست نمدي سقف374850
1061161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)154350
1061161007باز و بست صندلي کمک راننده198450
1061161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف132300
1061161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف198450
1061161010باز و بست موتور برف پاک کن705600
1061161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه396900
1061161012باز و بست بخاري کامل551250
1061161013باز و بست داشبورد573300
1061161014باز و بست فرمان66150
1061161015باز و بست پدال ترمز، ترمز374850
1061161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ374850
1061161017باز و بست اهرم ترمز دستي220500
1061161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض771750
1061161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي3153150
1061161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين441000
1061161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد220500
1061161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده154350
1061161023باز و بست دستگيره درب154350
1061161024باز و بست نوار دور درب132300
1061161025باز و بست چراغ جلو هر طرف154350
1061161026باز و بست سپر جلو242550
1061161027باز و بست جلو پنجره110250
1061162001باز و بست پنکه بخاري198450
1061162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري154350
1061163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)110250
1061163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن859950
1061163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)88200
1061163004باز و بست استارت286650
1061163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)374850
1061163006تعمير کامل استارت595350
1061163007باز و بست و نظافت يک باتري110250
1061163008باز و بست اتومات راهنما66150
1061163009باز و بست بوق شهري110250
1061163010باز و بست دسته راهنما154350
1061163011باز و بست فشنگي ترمز88200
1061163012باز و بست کيلومتر شمار154350
1061163014باز و بست درجه گازوئيل271950
1061163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار88200
1061163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار264600
1061163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق793800
1061163018باز و بست سيم کشي شاسي551250
1061163019باز و بست دنده استارت352800
1061163020باز و بست دينام154350
1061163021تعمير کامل دينام617400
1061163022تعويض ديودهاي دينام286650
1061163023باز و بست فولي دينام66150
1061163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور132300
1061163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده154350
1061163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف132300
1061163027تعويض زغال استارت220500
1061163028تعويض رادياتور بخاري551250
1061163029تعويض کمپرسور کولر198450
1061163030شارژ کامل سيستم کولر882000
1061191001باز و بست کامل هواکش110250
1061191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين88200
1061191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش110250
1061191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1061191005تعويض روغن ديفرانسيل110250
1061191006تعويض روغن گيربکس110250
1061191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1091111001پياده و سوار کردن موتور1278900
1091111002تعمير کامل موتور5358150
1091111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها264600
1091111004باز و بست سر سيلندر926100
1091111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل529200
1091111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1102500
1091111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي661500
1091111008باز و بست کارتل روغن374850
1091111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ132300
1091111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل132300
1091111013تعويض توربو شارژ374850
1091111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)132300
1091111015باز و بست اويل پمپ1014300
1091111016تعويض رينگ (پيستون)2976750
1091111017باز و بست فلايويل1168650
1091111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1212750
1091111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)242550
1091111020باز و بست پمپ باد418950
1091111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر154350
1091111022تعويض بوشهاي سيلندر904050
1091111023تاب گيري ميل لنگ220500
1091112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل88200
1091112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور110250
1091112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش88200
1091112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک154350
1091112007باز و بست باک گازوئيل308700
1091112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل154350
1091113001باز و بست پمپ سه گوش66150
1091113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)88200
1091113003باز و بست کليه لوله انژکتورها154350
1091113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور110250
1091113005باز و بست پمپ انژکتور507150
1091113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور44100
1091114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو154350
1091115001باز و بست تسمه پروانه88200
1091115002باز و بست ترموستات110250
1091115003باز و بست واتر پمپ132300
1091115004باز و بست فولي پروانه441000
1091121001تعمير گيربکس کامل1499400
1091121002تعمير 1/2 گيربکس904050
1091121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو595350
1091121006باز و بست گردگير دسته دنده110250
1091121007باز و بست اهرم دسته دنده132300
1091121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده154350
1091121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس264600
1091121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس683550
1091122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين154350
1091122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي286650
1091122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ837900
1091132001باز و بست ميل فرمان بلند88200
1091132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند88200
1091132003باز و بست چهار شاخه فرمان132300
1091132004باز و بست لوله فشار هيدروليک88200
1091132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک66150
1091132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)220500
1091132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)352800
1091141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1036350
1091141002باز و بست ديفرانسيل کامل1418550
1091142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب485100
1091142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو308700
1091142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب330750
1091142005باز و بست دو دست فنر عقب859950
1091142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب418950
1091142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1168650
1091142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر176400
1091142009باز و بست يک دست فنر جلو771750
1091142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو992250
1091143001باز و بست محور عقب1212750
1091143002باز و بست هر دو پلوس396900
1091144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)308700
1091145001باز و بست محور جلو793800
1091145002باز و بست يک توپي چرخ جلو507150
1091145003باز و بست شغالدست220500
1091145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون220500
1091145005بازوبست يک توپي چرخ عقب507150
1091151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز110250
1091151002باز و بست منبع اگزوز154350
1091151003باز و بست کل لوله اگزوز330750
1091151004باز و بست خفه کن اگزوز132300
1091151005باز و بست، بست اگزوز110250
1091152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو418950
1091152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب463050
1091152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)463050
1091152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)463050
1091152006باز و بست بوستر ترمز جلو176400
1091152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي176400
1091161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)308700
1091161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو286650
1091161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام132300
1091161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب110250
1091161005باز و بست نمدي سقف374850
1091161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)154350
1091161007باز و بست صندلي کمک راننده198450
1091161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف132300
1091161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف198450
1091161010باز و بست موتور برف پاک کن705600
1091161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه396900
1091161012باز و بست بخاري کامل551250
1091161013باز و بست داشبورد573300
1091161014باز و بست فرمان66150
1091161015باز و بست پدال ترمز، ترمز374850
1091161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ374850
1091161017باز و بست اهرم ترمز دستي220500
1091161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض771750
1091161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي3153150
1091161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين441000
1091161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد220500
1091161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده154350
1091161023باز و بست دستگيره درب154350
1091161024باز و بست نوار دور درب132300
1091161025باز و بست چراغ جلو هر طرف154350
1091161026باز و بست سپر جلو308700
1091161027باز و بست جلو پنجره110250
1091162001باز و بست پنکه بخاري198450
1091162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري154350
1091163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)110250
1091163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن859950
1091163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)88200
1091163004باز و بست استارت286650
1091163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)374850
1091163007باز و بست و نظافت يک باتري110250
1091163008باز و بست اتومات راهنما66150
1091163009باز و بست بوق شهري110250
1091163010باز و بست دسته راهنما154350
1091163011باز و بست فشنگي ترمز88200
1091163012باز و بست کيلومتر شمار154350
1091163014باز و بست درجه گازوئيل271950
1091163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار88200
1091163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار264600
1091163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق793800
1091163018باز و بست سيم کشي شاسي551250
1091163019باز و بست دنده استارت352800
1091163020باز و بست دينام176400
1091163021تعمير کامل دينام639450
1091163022تعويض ديودهاي دينام286650
1091163023باز و بست فولي دينام66150
1091163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور132300
1091163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده154350
1091163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف132300
1091163027تعويض زغال استارت220500
1091163028تعويض رادياتور بخاري551250
1091163029تعويض کمپرسور کولر198450
1091163030شارژ کامل سيستم کولر882000
1091191001باز و بست کامل هواکش110250
1091191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين88200
1091191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش110250
1091191004گريسکاري و آچارکشي جهت سرويس اوليه189000
1091191005تعويض روغن ديفرانسيل110250
1091191006تعويض روغن گيربکس110250
1091191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1101311006تعويض بوش هر شاتون157657.5
1121111001پياده و سوار کردن موتور1278900
1121111002تعمير کامل موتور5358150
1121111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها264600
1121111004باز و بست سر سيلندر926100
1121111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل529200
1121111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1102500
1121111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي661500
1121111008باز و بست کارتل روغن374850
1121111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ132300
1121111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل132300
1121111013تعويض توربو شارژ374850
1121111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)132300
1121111015باز و بست اويل پمپ1014300
1121111016تعويض رينگ (پيستون)2976750
1121111017باز و بست فلايويل1168650
1121111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1212750
1121111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)242550
1121111020باز و بست پمپ باد418950
1121111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر154350
1121111022تعويض بوشهاي سيلندر904050
1121111023تاب گيري ميل لنگ220500
1121112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل88200
1121112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور110250
1121112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش88200
1121112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک154350
1121112007باز و بست باک گازوئيل308700
1121112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل154350
1121113001باز و بست پمپ سه گوش66150
1121113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)88200
1121113003باز و بست کليه لوله انژکتورها154350
1121113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور110250
1121113005باز و بست پمپ انژکتور507150
1121113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور44100
1121114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو154350
1121115001باز و بست تسمه پروانه88200
1121115002باز و بست ترموستات110250
1121115003باز و بست واتر پمپ132300
1121115004باز و بست فولي پروانه441000
1121121001تعمير گيربکس کامل1499400
1121121002تعمير 1/2 گيربکس904050
1121121003باز و بست درب گيربکس374850
1121121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده661500
1121121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو595350
1121121006باز و بست گردگير دسته دنده110250
1121121007باز و بست اهرم دسته دنده132300
1121121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده154350
1121121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس264600
1121121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس683550
1121122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين154350
1121122002تعويض پمپ کلاچ پنوماتيکي286650
1121122003تعويض ديسک و صفحه کلاچ837900
1121132001باز و بست ميل فرمان بلند88200
1121132002باز و بست سيبک هاي ميل فرمان بلند88200
1121132003باز و بست چهار شاخه فرمان132300
1121132004باز و بست لوله فشار هيدروليک88200
1121132005باز و بست لوله برگشت هيدروليک66150
1121132006پياده و سوار کردن فرمان (مکانيکي)220500
1121132007پياده و سوار کردن فرمان (هيدروليکي)352800
1121141001باز و بست و تنظيم کرانويل و پينيون1256850
1121141002باز و بست ديفرانسيل کامل1418550
1121142001تعويض دو عدد کرپي فنر عقب485100
1121142002تعويض دو عدد کمک فنر جلو308700
1121142004تعويض دو عدد کمک فنر عقب330750
1121142005باز و بست دو دست فنر عقب859950
1121142006باز و بست دو دست فنر کمکي عقب418950
1121142007تعويض ميل و بوش فنرهاي عقب1168650
1121142008آچارکشي کليه کرپي هاي فنر176400
1121142009باز و بست يک دست فنر جلو771750
1121142010باز و بست ميل و بوش فنرهاي جلو992250
1121143001باز و بست محور عقب1212750
1121143002باز و بست هر دو پلوس396900
1121144001باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به بست نگهدارنده)352800
1121144002باز و بست ميل گاردان (از گيربکس به ديفرانسيل)308700
1121144004باز و بست يک عدد چهار شاخ گاردان396900
1121145001باز و بست محور جلو793800
1121145002باز و بست يک توپي چرخ جلو507150
1121145003باز و بست شغالدست220500
1121145004رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون220500
1121145005بازوبست يک توپي چرخ عقب507150
1121151001باز و بست واشر بين لوله اگزوز و منيفولد اگزوز110250
1121151002باز و بست منبع اگزوز154350
1121151003باز و بست کل لوله اگزوز330750
1121151004باز و بست خفه کن اگزوز132300
1121151005باز و بست، بست اگزوز110250
1121152001باز و بست کاسه ترمزهاي جلو418950
1121152002باز و بست کاسه ترمزهاي عقب463050
1121152003باز و بست کفشک هاي يک طرف (جلو)463050
1121152004باز و بست کفشک هاي يک طرف (عقب)463050
1121152005باز و بست بوستر ترمز عقب يک طرف198450
1121152006باز و بست بوستر ترمز جلو176400
1121152007باز و بست سوپاپ ترمز دستي روي شاسي176400
1121161001باز و بست گلگير مشکي هر طرف (بدون رنگ)308700
1121161002باز و بست لاستيک و شيشه جلو286650
1121161003باز و بست شيشه درب هاي بغل هر کدام132300
1121161004باز و بست لاستيک و شيشه عقب110250
1121161005باز و بست نمدي سقف374850
1121161006باز و بست صندلي راننده (باز و بست)154350
1121161007باز و بست صندلي کمک راننده198450
1121161008باز و بست شيشه بادگير هر طرف132300
1121161009باز و بست موتور شيشه بالابر هر طرف198450
1121161010باز و بست موتور برف پاک کن705600
1121161011باز و بست مکانيزم کنترلي سيستم تهويه396900
1121161012باز و بست بخاري کامل551250
1121161013باز و بست داشبورد573300
1121161014باز و بست فرمان66150
1121161015باز و بست پدال ترمز، ترمز374850
1121161016باز و بست پدال ترمز، کلاچ374850
1121161017باز و بست اهرم ترمز دستي220500
1121161018پياده و سوار کردن اتاق جهت تعويض771750
1121161019تکميل اتاق لخت بدون تودوزي3153150
1121161020باز و بست سوئيچ و قفل درب کابين441000
1121161021باز و بست آينه هاي بغل سمت شاگرد220500
1121161022باز و بست آينه هاي بغل سمت راننده154350
1121161023باز و بست دستگيره درب154350
1121161024باز و بست نوار دور درب132300
1121161025باز و بست چراغ جلو هر طرف154350
1121161026باز و بست سپر جلو308700
1121161027باز و بست جلو پنجره110250
1121162001باز و بست پنکه بخاري198450
1121162002باز و بست کليه شيلنگ هاي بخاري154350
1121163001باز و بست چراغ عقب کامل (يک عدد)110250
1121163002باز و بست سيستم کامل برف پاک کن859950
1121163003باز و بست تيغه برف پاک کن (2طرف)88200
1121163004باز و بست استارت286650
1121163005باز و بست چدني جلو استارت (کله استارت)374850
1121163006تعمير کامل استارت617400
1121163007باز و بست و نظافت يک باتري110250
1121163008باز و بست اتومات راهنما66150
1121163009باز و بست بوق شهري110250
1121163010باز و بست دسته راهنما154350
1121163011باز و بست فشنگي ترمز88200
1121163012باز و بست کيلومتر شمار154350
1121163014باز و بست درجه گازوئيل110250
1121163015باز و بست سنسور کيلومتر شمار88200
1121163016باز و بست چپقي کيلومتر شمار264600
1121163017باز و بست سيم کشي کامل اتاق793800
1121163018باز و بست سيم کشي شاسي551250
1121163019باز و بست دنده استارت352800
1121163020باز و بست دينام176400
1121163021تعمير کامل دينام639450
1121163022تعويض ديودهاي دينام286650
1121163023باز و بست فولي دينام66150
1121163024باز و بست پمپ آب پخش کن شيشه شور132300
1121163025باز و بست يک عدد لامپ پشت صفحه جلو راننده154350
1121163026تنظيم اهرم هاي برف پاک کن هر دو طرف132300
1121163027تعويض زغال استارت220500
1121163028تعويض رادياتور بخاري551250
1121163029تعويض کمپرسور کولر198450
1121163030شارژ کامل سيستم کولر882000
1121191001باز و بست کامل هواکش110250
1121191002باز و بست لوله هوا قبل از هواکش پشت کابين88200
1121191003باز و بست لوله هوا بعد از هواکش110250
1121191005تعويض روغن ديفرانسيل110250
1121191006تعويض روغن گيربکس110250
1121191007تعويض روغن موتور همراه با فيلتر روغن189000
1121311013گيتي کردن سر سيلندر311850
1121311015سنگ سر سوپاپ - يک عدد155925
2192111001پياده و سوار کردن موتور1521450
2192111002تعمير کامل موتور5931450
2192111003رفع روغن ريزي از قالپاق سوپاپ ها286650
2192111004باز و بست سر سيلندر1021650
2192111005جمع کردن سر سيلندر بصورت کامل595350
2192111006باز و بست سيني بغل (استکان تايپيت)1102500
2192111007باز و بست سيني جلو و رفع روغن ريزي661500
2192111008باز و بست کارتل روغن374850
2192111011باز و بست لوله فشار روغن به توربو شارژ132300
2192111012باز و بست لوله برگشت روغن از توربو شارژ به کارتل132300
2192111013تعويض توربو شارژ418950
2192111014باز و بست خنک کننده روغن (بغل)132300
2192111015باز و بست اويل پمپ1058400
2192111016تعويض رينگ (پيستون)3020850
2192111017باز و بست فلايويل1499400
2192111018تعويض کليه ياتاقان ها (متحرک)1300950
2192111019تنظيم سوپاپ ها (فيلر گيري)286650
2192111020باز و بست پمپ باد418950
2192111021آبندي سوپاپ هاي سر سيلندر198450
2192111022تعويض بوشهاي سيلندر1080450
2192111023تاب گيري ميل لنگ220500
2192112001باز و بست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل88200
2192112002باز و بست شيلنگ از فيلتر به پمپ انژکتور110250
2192112004باز و بست شيلنگ فيلتر به پمپ سه گوش88200
2192112005باز و بست شيلنگ رفت و برگشت باک154350
2192112007باز و بست باک گازوئيل352800
2192112008باز و بست فيلتر گازوئيل کامل154350
2192113001باز و بست پمپ سه گوش66150
2192113002باز و بست يک عدد لوله انژکتور (فارسونگاه)88200
2192113003باز و بست کليه لوله انژکتورها154350
2192113004باز و بست سوپاپ برگردان پمپ انژکتور132300
2192113005باز و بست پمپ انژکتور507150
2192113006باز و بست يک عدد سوزن انژکتور44100
2192114001باز و بست هر دو دسته موتور جلو176400
2192115001باز و بست تسمه پروانه88200
2192115002باز و بست ترموستات110250
2192115003باز و بست واتر پمپ132300
2192115004باز و بست فولي پروانه441000
2192121001تعمير گيربکس کامل2557800
2192121002تعمير 1/2 گيربکس1300950
2192121003باز و بست درب گيربکس374850
2192121004باز و بست درب ماهک تعويض دنده705600
2192121005باز و بست کردن گيربکس از روي خودرو639450
2192121006باز و بست گردگير دسته دنده110250
2192121007باز و بست اهرم دسته دنده132300
2192121008تنظيم کابل هاي تعويض دنده154350
2192121009تعويض کاسه نمد عقب گيربکس308700
2192121010تعويض کاسه نمد جلو گيربکس705600
2192122001تعويض پمپ کلاچ داخل کابين17640