1 - استفاده از خدمات بهتر و مشتری مداری
2 - حفظ حقوق مادی و معنوی شرکت جهت بالا بردن پتانسیل جذب مشتری
3 - مشارکت و همکاری کارکنان و بالا بردن روحیه کار تیمی پرسنل که به عنوان سرمایه شرکت قلمداد میشوند

 


فارسی